Utbildningens mål

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2018-09-24
Godkänd: 2018-09-24

Utbildningsplanen fastställd av skolchefen för skolan Arkitektur och Samhällsbyggnad 2013-10-01.

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2014-2015. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-5. Se alltid www.kth.se/utbildning för information om senast fastställda utbildningsplan.

Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad syftar till att ge studerande förutsättningar och förmåga att medverka i och leda arbete med hur byggnader, infrastruktur och städer skall utformas, byggas och förvaltas. Där ingår även hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för såväl enskilda individer som för näringslivet och samhället i stort.

Utbildningen ger en bred kunskapsbas inom matematiskt-naturvetenskapliga ämnen och samhällsbyggnadsteknik under de första åren och därefter följer en fördjupning inom ett specifikt samhällsbyggnadsområde såsom husbyggnads- och anläggningsteknik, byggprojektledning, mark- och vattenteknik, stads- och trafikplanering, geografisk IT, bygg- och fastighetsekonomi samt mark- och fastighetsjuridik.

Utöver de mål som specificeras i högskoleförordningen skall en civilingenjör som utexamineras från Samhällsbyggnad vid KTH uppnå nedan listade mål:

Kunskap och förståelse

 • Ha en teknisk, vetenskaplig grund för att kunna arbeta inom en fördjupning inom teknikområdet Samhällsbyggnad. Det kan gälla byggnads- och anläggningstekniska frågeställningar, planering eller fastighetsutveckling.
 • Visa sådan kunskap som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör inom teknikområdet Samhällsbyggnad.
 • Ha sådana komplementära ämneskunskaper så att förståelse kan visas för tekniktillämpningars betydelse för hållbar samhällsutveckling liksom för hur bygg-och planeringsprocessen, den byggda miljön och den fysiska infrastrukturen kan utvecklas.

Färdigheter och förmågor

 • Ha god förmåga att kommunicera, muntligt och skriftligt med olika målgrupper på svenska och engelska.
 • Visa förmåga att argumentera och diskutera slutsatser i muntliga och skriftliga redovisningar på svenska och engelska.
 • Ha förmåga att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen inom teknikområdet Samhällsbyggnad.
 • Visa god förmåga att självständigt, och i grupp, kunna omsätta kunskaper i praktisk handling.
 • Kunna analysera problem och utveckla ny teknik och nya metoder inom teknikområdet
 • Visa förmåga att leda projekt av olika slag inom olika typer av verksamheter inom teknikområdet Samhällsbyggnad.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Vara medveten om hur tekniken påverkar samhället, med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till en hållbar samhällsutveckling
 • Utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande.