Senast ändrad: 2020-09-07
Godkänd: 2020-09-07

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder.

För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till http://www.kth.se/student/schema.

Årskurs 1-3 Studier på grundnivå

Kurser i årskurs 1 är en blandning av matematiskt-naturvetenskapliga och samhällsbyggnadsspecifika ämnen med en tyngdpunkt åt det förstnämnda. Kurserna under årskurs 2 har mer tyngd mot samhällsbyggnad och tillämpning. Kurserna i årskurs 1-2 omfattar tillsammans 120 högskolepoäng. Val av inriktning till årskurs 3 görs i slutet av vårterminen i årskurs 2. Under årskurs 3 läser studenterna obligatoriska kurser inom den valda inriktningen och villkorligt valfria kurser. Kurserna i årskurs 3 omfattar tillsammans med examensarbete 60 högskolepoäng.

Studierna i årskurs 1-3 avslutas med ett examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng inom teknikområdet Samhällsbyggnad.

Årskurs 4-5 Studier på avancerad nivå

Under årskurs 4 och 5 läser studenterna kurser inom valt masterprogram. Obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser omfattar tillsammans med examensarbete 120 högskolepoäng.

Studierna i årskurs 4 och 5 avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå om 30 högskolepoäng inom teknikområdet Samhällsbyggnad.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurslistor för årskurs 1-3 finns i bilaga 1. Kurslistor för årskurs 4-5 se respektive masterprograms utbildningsplan.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

En förutsättning för att få delta i studier vid KTH är att studenten inför varje ny termin gör en kursanmälan och terminsregistrering.

Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Terminsregistrering görs av studenterna själva i Personliga menyn på webben.

Kursanmälan görs av alla programstudenter på www.antagning.se

Villkor för uppflyttning

För studier i årskurs 2 (grundnivå):

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti.

För studier i årskurs 3 (grundnivå):

Minst 100 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Minst 50 av avklarade högskolepoäng ska vara från årskurs 1.

För studier i årskurs 4 (avancerad nivå, ÅK 1 inom ett masterprogram):

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1-2. Dessutom ska examensarbetet på grundnivå om 15 högskolepoäng vara slutfört. 

För studier i årskurs 5 (avancerad nivå, ÅK 2 inom ett masterprogram):

Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4 ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 4 vara slutförda. Kurser motsvarande 240 högskolepoäng ska vara avslutade innan examensarbetet påbörjas.

För studeranden som inte uppfyller ovanstående krav för uppflyttning inför studier i årskurs 2-5 ska individuella studieplaner upprättas.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

För mer information hänvisas till programmets studievägledning.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet till studentutbyte under utbildningen inom ramen för befintliga avtal.

För mer information och rekommendation om lämplig termin för utbytesstudier hänvisas till programmets internationella handläggare.

Examensarbete

Examensarbete på grundnivå

Examensarbetet på grundnivå inom teknikområdet Samhällsbyggnad omfattar 15 högskolepoäng. Minst 120 högskolepoäng ska vara avklarade i utbildningen innan arbetet får påbörjas, varav 60 högskolepoäng med successiv fördjupning på grundnivå inom teknikområdet. Det är examinator som avgör och kontrollerar att studenten har den fördjupning som krävs och att studenten slutfört huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas.

Examensarbete på avancerad nivå

Examensarbetet på avancerad nivå omfattar 30 högskolepoäng och görs inom valt masterprogram. Det ska normalt utföras under utbildningens sista termin. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 240 högskolepoäng, skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Det är examinator som avgör och kontrollerar att studenten har den fördjupning som krävs och att studenten slutfört huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas.

För examensarbeten används betygen godkänd (P) och underkänd (F).

Examen

För att erhålla civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnad krävs godkänt betyg i kurser omfattande 300 högskolepoäng, varav 120 högskolepoäng kan ha lästs inom ett av de fem masterprogrammen Fastigheter och byggande, Husbyggnads- och anläggningsteknik, Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Miljöteknik och hållbar infrastruktur, Transport och geoinformatik.

i de 300 högskolepoängen ska ingå:

  • 180 högskolepoäng från grundnivå på civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad eller motsvarande, varav examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng;
  • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå (inklusive masterprogrammens obligatoriska kurser samt 30 högskolepoäng examensarbete) inom de olika masterprogrammens kurser;

därutöver kan:

  • högst 30 högskolepoäng helt valfria kurser ingå

I ovanstående examen om 300 högskolepoäng ska ingå matematiskt-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng.

Efter de tre första åren har studenten möjlighet att ta ut en teknologie kandidatexamen om 180 högskolepoäng enligt fullföljd läsårsplan för årkurserna 1, 2 och 3, se även KTH:s examensföreskrifter https://www.kth.se/student/program/examen/examen-hur-och-var-ansoker-man-1.2234

Efter avslutade studier om 300 högskolepoäng har studenten även möjlighet att ta ut en masterexamen om 120 högskolepoäng vid sidan om civilingenjörsexamen.

Ansökan om examen

Ansökan om examen görs via webbtjänsten i den personliga menyn på KTH:s hemsida.