Senast ändrad: 2020-08-26
Godkänd: 2020-09-15

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder.

För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till http://www.kth.se/student/schema.

Årskurs 1-3 Studier på grundnivå

Kurser i årskurs 1 är en blandning av matematiskt-naturvetenskapliga och samhällsbyggnadsspecifika ämnen med en tyngdpunkt åt det förstnämnda. Kurserna under årskurs 2 har mer tyngd mot samhällsbyggnad och tillämpning. Kurserna i årskurs 1-2 omfattar tillsammans 120 högskolepoäng. Val av inriktning till årskurs 3 görs i slutet av vårterminen i årskurs 2. Under årskurs 3 läser studenterna obligatoriska kurser inom den valda inriktningen och villkorligt valfria kurser. Kurserna i årskurs 3 omfattar tillsammans med examensarbete 60 högskolepoäng.

Studierna i årskurs 1-3 avslutas med ett examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng inom teknikområdet Samhällsbyggnad.

Årskurs 4-5 Studier på avancerad nivå

Under årskurs 4 och 5 läser studenterna kurser inom valt masterprogram. Obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser omfattar tillsammans med examensarbete 120 högskolepoäng.

Studierna i årskurs 4 och 5 avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå om 30 högskolepoäng inom teknikområdet Samhällsbyggnad.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurslistor för årskurs 1-3 finns i bilaga 1. Kurslistor för årskurs 4-5 se respektive masterprograms utbildningsplan.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

Kursregistreringen gör du via Ladok för studenter (Aktuell utbildning).

För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 165 högskolepoäng (inklusive examensarbete) från årskurs 1–3 varav 110 högskolepoäng från årskurs 1-2.

Förutom de generella kraven gäller särskilda behörighetskrav till varje masterprogram.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbete på grundnivå

Examensarbetet på grundnivå inom teknikområdet Samhällsbyggnad omfattar 15 högskolepoäng. Examinator ansvarar för att se till att särskild behörighet är kontrollerad innan examensarbete påbörjas.

Examensarbete på avancerad nivå

Examensarbetet på avancerad nivå omfattar 30 högskolepoäng och görs inom valt masterprogram. Examinator ansvarar för att se till att särskild behörighet är kontrollerad innan examensarbete påbörjas.

För examensarbeten används betygen godkänd (P) och underkänd (F).

Examen

För att erhålla civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnad krävs godkänt betyg i kurser omfattande 300 högskolepoäng, varav 120 högskolepoäng kan ha lästs inom ett av de fem masterprogrammen Fastigheter och byggande, Husbyggnads- och anläggningsteknik, Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Miljöteknik och hållbar infrastruktur, Transport och geoinformatik.

i de 300 högskolepoängen ska ingå:

  • 180 högskolepoäng från grundnivå på civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad eller motsvarande, varav examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng;
  • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (inklusive masterprogrammens obligatoriska kurser) 
  • 30 högskolepoäng examensarbete inom de olika masterprogrammens kurser;
  • högst 30 högskolepoäng helt valfria kurser

I ovanstående examen om 300 högskolepoäng ska ingå matematiskt-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng.

Efter de tre första åren har studenten möjlighet att ta ut en teknologie kandidatexamen om 180 högskolepoäng enligt fullföljd läsårsplan för årkurserna 1, 2 och 3, se även KTH:s examensföreskrifter: https://www.kth.se/student/program/examen/examen-hur-och-var-ansoker-man-1.2234

Efter avslutade studier om 300 högskolepoäng har studenten även möjlighet att ta ut en masterexamen om 120 högskolepoäng vid sidan om civilingenjörsexamen.

Ansökan om examen

Ansökan om examen görs via webbtjänsten i den personliga menyn på KTH:s hemsida.