Senast ändrad: 2021-11-29
Godkänd: 2021-11-29

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra läsperioder. För mer information se aktuell läsårsindelning se www.kth.se

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena med succesiv fördjupning.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt och genom kontinuerlig förbättering av programmet.

Utbildningsplanen består av en obligatorisk kandidatdel (årskurserna 1 – 3) och ett avslutande masterprogram (årskurserna 4 – 5). Kandidatdelen avslutas med ett examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng, och masterdelen med ett examensarbete på avancerad nivå, 30 högskolepoäng.

Undervisningen i årskurserna 1 och 2 samt delar av årskurs 3 är gemensam för alla studerande vid programmet. Inför den avslutande delen av utbildningen (årskurs 4-5) väljer studenten masterprogram. Vilka masterprogram som ger en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik finns listade i bl.a. kurs- och programkatalogen.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska och valbara och kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs i läro- och timplanerna. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Teknikkomplementära kurser och andra valfria kurser

Huvuddelen av utbildningen ska vara inom teknikområdet Teknisk fysik.

Utöver detta finns i civilingenjörsexamen i Teknisk fysik  ett utrymme på maximalt 25 hp teknikkomplementära kurser, ex kurser inom språk, ekonomi, management och filosofi. Detta gäller om övriga krav på nivåer och djup för examen uppfylls. Teknikkomplementära kurser kan antingen läsas på KTH eller på annat universitet och tillgodoräknas (se avsnittet om tillgodoräknanden). Dock gäller följande begränsningar:

 • Teknikkomplementär kurs, eller annan valfri kurs, får ej överlappa befintlig programkurs
 • Högskoleförberedande kurser får ej räknas som teknikkomplementär kurs eller valfri kurs
 • Kurs på lägre nivå inom ett ämne än befintlig programkurs får ej räknas som teknikkomplementär kurs eller valfri kurs.
 • Vid ansökan om att få tillgodoräkna kurs inom ramen för teknikkomplementära kurser i civilingenjörsexamen i Teknisk fysik ska studenten motivera hur kursen passar in i studentens profil på programmet. Ansökan bedöms och godkänns av programansvarig.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då betygssystemen skiljer sig väldigt mycket mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

På examensarbete på KTH används betygen (P) och (F).

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

Val av kurs
Anmälan till kurs skall göras den

 • 1–15 maj inför höstterminen
 • 1–15 november inför vårterminen

via KTHs anmälan till kurs inom program med studentens kth.se-konto via www.antagning.se
Kursregistrering
Studenten ansvarar själv för att göra kursregistrering varje termin. Detta görs via "Personliga menyn" på KTHs hemsida, under en begränsad period. Kursregistrering innebär att studenten är aktiv och kan examineras.

Villkor för fortsatta studier

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Krav för studier på avancerad nivå, masternivå:

 • Totalt 165 hp från årskurs 1-3 avklarade varav minst 60 hp från åk 1 och minst 50 hp från åk 2.
 • Examensarbete grundnivå, 15hp, (kandidatexamensarbete)  ska vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas
 • Därutöver gäller särskilda behörighetskrav till varje masterprogram

Anmälan till avancerade nivån inom civilingenjörsutbildningen:
Inför fortsatta studier i årskurs 4 inom civilingenjörsprogram ska den studerande välja ett masterprogram. https://www.kth.se/student/program/masterprogram
För masterprogram som utan platsbegräsning leder till civilingenjörsexamen
Till masterprogram som leder till civilingenjörsexamen finns ingen platsbegränsning.
Val av masterprogram äger rum under perioden 1–15 maj.

För masterprogram som med platsbegräsning leder till civilingenjörsexamen
Undantag från regeln om platsgaranti gäller för de masterprogram som ges inom samarbetsavtal med andra universitet. Dessa program kan ha platsbegränsningar och andra behörighetskrav, samt söks i sökperioder som anges av respektive program.

SCI-skolans villkor för att ett masterprogram som ges i samarbete med andra universitet ska kunna leda till civilingenjörsexamen är:

• Minst 30 hp kurser ska läsas på KTH (utöver examensarbete)

• Examensarbetet (30 hp) ska uppfylla målen för civilingenjörsexamen

Program som leder till en civilingenjörsexamen men med annat ansökningsförfarande
Följande program leder till en civilingenjörsexamen men har ett annat ansökninsgförfarande. Programmen har ingen platsgaranti, olika behörighetsregler och olika ansökningsdatum. Mer information finns på KTH´s hemsida.

 • Computer Simulation for Science and Engineering/Datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap
 • Energy Innovation/Innovativ energiteknik: endast spår Kärnenergi (NUEY)
 • Dual Master in Aerospace Engineering (KTH/Bologna)
 • Railway Engineering/Järnvägsteknik

Individuellt kurspaket på avancerad nivå
Inom ramen för civilingenjörsprogrammet finns det möjlighet att sätta ihop kurskombinationer på avancerad nivå till ett individuellt kurspaket. Det kan dock vara lämpligt att först ta reda på vilken valfrihet som finns inom de befintliga masterprogrammen.

För att läsa ett individuellt kurspaket krävs en ansökan om individuellt kurspaket.
Blankett finns här: http://www.kth.se/dokument/student/sci/blankett/individuell_studieinriktning.pdf kolla länk

I ansökan skall studenten formulera tanken med det individuella kurspaketet samt definiera vilka kurser som skall ingå. Beträffande examensarbetet måste ett preliminärt godkännande inhämtas från en möjlig examinator vid lämplig institution. Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå ska vara inom samma huvudområde som examensarbetet.

Det är studentens ansvar att kontrollera om kurserna ges varje år eller om det finns andra förbehåll för om och när en kurs kommer att ges.  Det är bra att känna till att ett individuellt kurspaket innebär ett visst mått av oundvikliga schemakrockar.

Ansökan lämnas till programkansliet vid skolan för Teknikvetenskap under samma period som mastervalet görs (den 1–15 maj). Beslut om ansökan blir godkänd eller ej fattas av programansvarig och besked skickas med e-post.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknanderätten är ett viktigt element för att gynna mobiliteten inom landet och mellan länder, för högskolans internationaliseringsarbete samt för det livslånga lärandet.

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i till exempel kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden.

Den som är student vid KTH och genomför studier vid ett annat universitet inom ramen för ett utbytesavtal har rätt att få ett förhandsbesked om tillgodoräknande. Detta görs i form av enstudieplan, som upprättas med hjälp av internationell koordinator och undertecknas av PA för det program som studenten läser.

Den som är student vid KTH har rätt att få tillgodoräknande prövat.

Även examensarbete kan i undantagsfall tillgodoräknas.

Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsvarande) med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den högskola där examination skett. Till ansökan ska även kursplan över ansökt kurs bifogas.

Läs mer om KTHs Regelverk om tillgodoräknande av högskoleutbildning på www.kth.se

Utlandsstudier

Inom civilingenjörsprogrammen finns det möjlighet att läsa delar av studierna inom ramen för något av KTHs utbytesavtal.  Ansökan till utbyte görs en gång per läsår. De flesta utbytesavtalen är skrivna för att läsa kurser och det är vanligast att man åker på utbyte under en termin, oftast den termin som har mest valfria kurser inplanerade. Det kan även finnas möjlighet att skriva sitt examensarbete under utbytet, men denna möjlighet garanteras inte i avtalen.

Ta kontakt med den internationella koordinatorn på kansliet för ytterligare information: exchange-out@sci.kth.se.

Mer och detaljerad information om utbytesstudier finns här:
http://www.kth.se/student/program/utlandsstudier

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå, 15 högskolepoäng (kandidatexamensarbete)
I utbildningen ingår ett examensarbete för kandidatexamen (på grundnivå) om 15 hp. Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.  

Examensarbete, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
I utbildningen ingår också ett examensarbete som motsvarar en kurs om 30 högskolepoäng motsvarande en termins heltidsstudier.  Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

 • Examensarbete genomförs normalt inom ett ämne centralt för programmets teknikområde.
 • Examensarbetet får inte påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator vid vald institution och anmälts på särskild blankett till programkansliet.
 • Examinator svarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
 • Examensarbetet grundas på de kunskaper som inhämtats under hela studietiden och skall normalt utföras under den sista terminen inom det masterprogram som den studerande valt. Om den studerande önskar utföra examensarbete inom annat ämnesområde skall detta godkännas av programkansliet.
 • Examensarbetet ska visa att studenten är kapabel att självständigt tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper och ska därför göras i slutet av utbildningen.
 • Examensarbetet skall utgöra prov på ett självständigt, ingenjörsmässigt/vetenskapligt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning. Examensarbetet kan inkludera andra moment, t ex seminarier, informationssökning, auskultationer, opposition eller andra inslag som examinator eller handledare bedömer lämpliga.
 • Examensarbete genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. I det senare fallet skall examinator se till att varje students arbetsinsats motsvarar kraven för ett individuellt examensarbete
 • Handledare utses av examinator.

Se KTH´s regelverk för övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen www.kth.se

Blanketten "Ansökan om examensarbete" finns på hemsidan www.kth.se via student på KTH, under programstudierna, och lämnas påskriven av student och examinator till programkansliet. För examensarbeten erhålls mer detaljerade regler och riktlinjer vid respektive institution.

Examen

Villkor för examen 
Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

 Benämning på examen är civilingenjörsexamen inom Teknisk Fysik

Ansökan om examen
Studenten har möjlighet att ansöka om tre olika examina, teknologie kandidatexamen, civilingenjörsexamen och masterexamen om resp. examensfordringar uppfylls.

Ansökan om examen görs via studentens personliga meny på www.kth.se.

KTHs lokala examensordning i KTHs regelverk: www.kth.se