Senast ändrad: 2020-12-03
Godkänd: 2020-12-03

Programmets syfte

Teknisk matematik handlar om att använda matematiska teorier, metoder och modeller samt programmering för att föra teknikutvecklingen framåt. Den generella karaktären hos matematikämnet gör det möjligt att använda samma matematiska grund till att lösa problem inom många olika tillämpningsområden. Likaså kan lösningar som tagits fram i nära anslutning till en tillämpning via generalisering och abstraktion komma till användning i helt andra tillämpningar. Utbildningsprogrammet ger därmed en bred kunskapsbas som kan tillämpas inom vitt skilda fält.

Programmets mål

För civilingenjörsexamen från Teknisk matematik skall studenten uppfylla de mål som anges i Högskoleförordningens examensordning för civilingenjör.

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning i Teknisk matematik skall studenten

 • visa brett kunnande och förståelse inom Teknisk matematiks vetenskapliga grund och professionell erfarenhet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av Teknisk matematik, samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings‐ och utvecklingsarbete.
 • visa fördjupad kunskap om hur matematiska modeller implementeras genom programmering och fördjupad förståelse för matematiska modellers och numeriska metoders användbarhet och begränsningar.

Utöver målen inom kunskap och förståelse ovan skall studenten efter genomförd utbildning på civilingenjörsprogrammet i Teknisk matematik

 • visa kunskap om matematikens roll som universellt språk i samhällets tekniska utveckling.
 • visa kunskap om betydelsen av abstraktion och teoribyggnad.

Färdigheter och förmågor

Efter genomförd utbildning i Teknisk matematik skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar inom Teknisk matematik.
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, t.ex. algoritmer och programvaror.
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt att utvärdera detta arbete.
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings‐ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen.
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
 • visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information.
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, t.ex. algoritmer och programvaror, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Utöver målen inom färdigheter och förmågor ovan skall studenten efter genomförd utbildning på civilingenjörsprogrammet i Teknisk matematik

 • visa förmåga att matematiskt formulera och analysera problem, även där matematiken ursprungligen inte är synlig, att resonera kring modellernas begränsningar och förtjänster, samt att återföra lösningar och analysresultat till ursprungsproblemet.
 • visa förmåga att konstruera och implementera algoritmer, att med datorns hjälp simulera och visualisera förlopp, att utvärdera datorberäkningar och identifiera likheter i modeller och metoder inom olika vetenskaps- och teknikområden.
 • visa förmåga att använda det matematiska språket för att kommunicera och samverka med andra, såväl tekniker som icke-tekniker, såväl muntligt som skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning i Teknisk matematik ska studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings‐ och utvecklingsarbete.
 • visa insikt i vetenskapens och teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö‐  och arbetsmiljöaspekter.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för att fortlöpande utveckla sin kunskap och kompetens.