Autonoma system (AUTO)

Ett autonomt system är ett avancerat tekniskt system som helt eller delvis självständigt (autonomt) kan lösa vissa uppgifter. En hushållsrobot som kan röra sig fritt på egen hand i ett vardagsrum och till exempel städa är ett exempel på den typ av autonoma system som man forskar om på KTH. Ett annat är en ogräsrensare som tar bort ogräset mellan planterade julgranar. På CAS (Centrum för Autonoma  System) och CBN (Computational Biology and Neurocomputing) forskar man om sådana  system. För att konstruera dem krävs ett systemorienterat angreppssätt och kunskap  från flera discipliner såsom datorperception, robotik, reglerteknik, maskininlärning, signalbehandling, informationsbehandling, matematisk modellering och neurovetenskap.

Beräkningsteknik (BERT)

De senaste årens revolutionerande utveckling inom storskaliga beräkningar har lett till att datorsimulering växt fram som en tredje kunskapsväg, vid sidan av teori och experiment. Så snart det vi studerar består av kontinuerligt variabla storheter och varierar över tid och rum, behövs insikter i numerisk analys för att utföra dessa datorsimuleringar och för att förstå resultaten.

Biomedicinsk teknik (BMT)

Inriktning är avsedd att ge en god grund för de D-teknologer som vill utveckla och tillämpa sina färdigheter inom det biomedicinska eller medicin-tekniska området. Utbildningen genomförs i samverkan med Karolinska institutet (KI) och viss undervisning äger också rum där. Den biomedicinskt-tekniska industrin i Sverige domineras av dels den kemi-, molekylärbiologi- och processinriktade läkemedelsindustrin och den mer fysik-, elektronik-, data-, maskin och materialorienterade medicintekniska industrin. Företagen inom dessa sektorer efterfrågar idag civilingenjörer med en kombination av biomedicinsk och datateknisk kompetens för verksamhet med exempelvis bioinformatik och biomodellering, biomedicinska databaser och dataanalys, eller biologiskt inspirerade algoritmer. Syftet med de biomedicinska kurserna är att ge studenterna grundläggande kunskaper och förståelse för metodik och vetenskapssyn inom biomedicinen. Den övriga delen av utbildningen inriktas på kurser i D-utbildningen som är särskilt relevanta för biomedicinsk verksamhet och på tillämpning av datatekniken inom biomedicinen.

Datasäkerhet (DATA)

Datasäkerhet är ett mycket brett område eftersom hoten mot ett system har så olika karaktär. Det kan röra sig om medvetna attacker som virus, maskar och intrång, om dåligt konstruerad programvara eller om naturkatastrofer. Inriktningen fokuserar på tekniska aspekter av datasäkerhet. Kurserna tar upp säkerhetsproblem som har sin grund i dåligt konstruerade program, system och protokoll som används av ”slarviga” eller illasinnade användare, samt på risker förknippade med program som utvecklats för att orsaka skada, såsom virus, maskar och trojaner och olika sätt att minska riskerna genom att utnyttja exempelvis kryptografi och åtkomstkontroll för att skydda information från obehöriga, brandväggar och intrångsdetektering för att skydda nätverk, samt formella metoder för analys av programs och protokolls egenskaper.
Inriktningens mål är att ge en bred orientering om datasäkerhet, samt en fördjupning inom något eller ett par områden med avseende på tekniska aspekter av datasäkerhet.

Distribuerade datorsystem (DIST)

Inriktningen distribuerade datorsystem omfattar design, programmering, analys och utvärdering av distribuerade system och tillämpningar. Målet är att förbereda för yrkesverksamhet med utveckling och forskning om distribuerade datorsystem och distribuerade tillämpningar. Inriktningen ger också en god bakgrund för forskarutbildning inom området. Inom spåret distribuerade datorsystem lär man sig konstruera och analysera avancerade distribuerade tillämpningar som är skalbara och har hög tillgänglighet. Studenter med denna bakgrund arbetar ofta på Ericsson, Nokia, Sun Microsystems, ABB, Volvo, men också inom kommuner och landsting. Det finns också goda chanser till arbete utomlands eller inom forskning på universitet och högskola.

Datorsystemteknik (DTEK)

Fungerar moderna datorsystem? Hur utvärderar och utvecklar man högpresterande datorsystem? Här har man möjlighet att lära detta i detalj, från maskinvaran till systemprogramvaran. Området omfattar uppbyggnad, programmering och tillämpning av datorer i tekniska system. Inriktningen har två spår: datorsystemteknik för tillämpningar med höga prestandakrav och/eller höga krav på låg energiförbrukning.

Industriella informations- och styrsystem (IIS)

I ett stort företag används hundratals olika IT-system för produktionsplanering, processövervakning, automation, fakturering, informationsspridning, med mera. Det är en utmanande uppgift att köpa in, underhålla, utveckla och samordna dessa komplexa system av system med företagets verksamhet. Industriella informations- och styrsystem är ett brett systemtekniskt ämnesområde som omfattar bl.a. management, verksamhetsutveckling, projektstyrning, datorteknik, datakommunikation och processkunskap. Allt detta använder vi som verktyg för att utveckla och handla upp IT-system för t.ex. styrning och övervakning av kommunikationssystem, elkraftsystem och processindustri.

Informationssystem och databasteknik (INFO)

Att ha snabb tillgång till korrekt och aktuell information är ett överlevnadsvillkor för många företag och organisationer, både vad gäller deras operativa styrning och strategiska ledning. Inriktningen Informationssystem och databasteknik ger en god grund för arbete med utveckling, förvaltning och administration av informationsresursen i företag. Målet för denna inriktning är att förbereda de blivande civilingenjörerna för arbetssituationer som omfattar utveckling och konstruktion av informationssystem och databaser i företag eller andra organisationer samt hur systemen kan utnyttjas för beslutstöd, koordinering och kunskapshantering. Arbetet omfattar vanligen ett nära och intressant samarbete med systemens ägare/beställare och användare, som medverkar i kravanalys, specifikation och validering av system.

Intelligenta interaktiva system (INTE)

Intelligenta interaktiva system (IIS) är system som på ett rationellt sätt kan interagera med användare för att effektivisera och underlätta deras arbete. Exempel på tillämpningar där IIS kan vara relevanta är stöd för kunskapsgenerering från databaser, informationsfiltrering, gruppkommunikation och personlig kommunikation, beslutsfattande i stora organisationer, guidning i publika informationssystem, interaktiv underhållning, personligt anpassad utbildning samt tjänster i hemmet. Avsikten med IIS är att överbrygga den vidgande klyftan mellan en allt mer kraftfull men samtidigt mer komplex och svåröverskådlig teknik och användargrupper som har mycket varierande bakgrund och intressen. Målet för denna inriktning är att ge kunskaper som kan bidra vid utformning av intelligenta interaktiva system framförallt genom användning av tekniker från avancerad programvaruteknologi och artificiell intelligens.

Industriell projektledning och organisation (IPOD)

Som ingenjör inom det datatekniska området blir kunskaper om det företag i vilket du verkar nödvändiga, eftersom datatekniska utvecklingar realiseras i denna miljö. Du måste förstå hur beslut fattas, hur en viss utveckling påverkar verksamhetens ekonomi, hur olika tekniska förändringar betraktas av företagets kunder osv. Denna inriktning ger dig de verktyg inom ledarskap, marknad, organisation, kalkylering, projektledning etc som du behöver. Många civilingenjörer hamnar i företagsledande befattningar; då blir kunskaper som är nödvändiga för en ledare intressanta. Även sådana aspekter tas upp.

Internetteknik (ITEK)

Fokus här är tekniken kring uppbyggnad, utveckling och design av stora nät byggda på skalbar Internetteknik och TCP/IP, som ger grundläggande kunskaper och förståelse för metodik och vetenskapssyn inom Internetteknik. Ett annat viktigt syfte är att förse studenten med praktiska färdigheter framför allt i igångsättning, konfigurering och drift av datornätverk.

Kommunikationssystem (KSYS)

Området behandlar tillämpningar, tjänster och infrastruktur som stöder mobilitet och gruppkommunikation med hög kapacitet, kvalitet och global konnektivitet. Efter genomgången inriktning ska den studerande kunna konstruera och analysera distribuerade tillämpningar, nya kommunikationstjänster, system och nät.

Människa-datorinteraktion (MDAT)

De flesta människor i den industrialiserade världen använder dagligen datorer på arbetet, i skolan, inbäddade i hushållsapparater, på banken etc. Oftast är användarna mera intresserade av att utföra en viss uppgift än av att lära sig ett komplicerat handhavande eller förstå hur datorn fungerar. Detta ställer höga krav på användargränssnitten – olika krav för olika typer av tillämpningar och användare. Inriktningen innehåller allt från teknikhistoria till IT-design för funktionshindrade. Inom människa-dator- interaktionsområdet möts dataloger, psykologer, lingvister, designers, sociologer och socialantropologer.

Programsystemteknik (PSYS)

Inom industrin konstrueras allt större och mer komplicerade programvarusystem. Inom programsystemteknik studerar man teori, teknik och metoder för programkonstruktion, databasteknik samt utbud och struktur på systemkomponenter och återanvändbar programvara. Det är även bra att kunna praktiskt producera avancerade program
under tidspress. En sådan kurs bygger på KTHs internationella framgångar
vid tävlingar i problemlösning med programmering.

Teoretisk datalogi (TEOR)

Den teoretiska datalogin har många spännande och aktuella tillämpningsområden, t ex kryptografi, bioinformatik och stöd för språkbehandling och programanalys. I samtliga tillämpningar där beräkningseffektivitet är väsentlig kommer denna fördjupning väl till pass – med andra ord, algoritmutveckling inom beräkningstunga tillämpningar.