Senast ändrad: 2009-04-27
Godkänd: 2009-04-27

Utbildningens upplägg

KTHs civilingenjörsutbildning (antagna höstterminen 2006 eller tidigare) omfattar 180 poäng/270 högskolepoäng inkluderat ett examensarbete om 20 poäng/30 högskolepoäng. I utbildningen ingår obligatoriska och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och inriktning i läro- och timplanerna, se kurslistor under rubriken "Kurser per program". De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll och kursfodringar återfinns i kursplanerna.

Civilingenjörsutbildningen vid Industriell ekonomi har följande struktur:

Matematiskt-naturvetenskapligt basprogram ca 45 poäng/68 högskolepoäng

Ekonomirelaterade kurser ca 55 poäng/82 högskolepoäng

Valfria kurser ca 10 poäng/15 högskolepoäng

Kompetensinriktning/teknikfördjupning med teknikkurser ca 50 poäng/75 högskolepoäng

Examensarbete 20 poäng/30 högskolepoäng

Matnatbasblock

Programmet innehåller grundläggande kurser i matematiskt-naturvetenskapliga ämnen. Kurserna har sin huvudsakliga placering i årskurs 1, men vissa kurser ges i årskurs 2.

Teknikbasblock

Ekonomirelaterade kurser

I-programmets kurser i industriell ekonomi och organisation som är obligatoriska ges under årskurserna 1 till 4. Integrationskurser, t.ex. kunskapsbildning, som ger I-programmet dess speciella karaktär, ges under årskurserna 1, 3 och 4.

Valfria kurser

Valfria kurser kan väljas ur KTHs totala kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas med högst 10 poäng/15 högskolepoäng inom ramen för de valfria poängen, under förutsättning att kurserna inhämtas efter KTH-studiernas påbörjande.

Kompetensinriktingar

Kompetensinriktningen/teknikfördjupningen utformas som ett kurspaket med en i förväg fastställd studieplan/läroplan som säkerställer den tekniska fördjupningen.

Läsåret 2007/08 finns följande kompetensinriktningar/teknikfördjupningar vid Industriell ekonomi:

Bioteknik och industriell ekonomi (BII)

Energisystem och industriell ekonomi (ESI)

Finansiell matematik och industriell ekonomi (FMI)

Integrerad produktion och industriell ekonomi (IPI)

Kommunikationssystem och industriell ekonomi (KSI)

Mekatronik och industriell ekonomi (MEI)

Programvarudesign och industriell ekonomi (PDI)

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Förkunskapskrav för studier i årskurs 2:

Totalt skall 30 poäng/45 högskolepoäng från årskurs 1 vara avklarade.

Fökunskapskrav för studier i årskurs 3:

Inga centrala moment ur årskurs 1 skall finnas kvar, dessutom skall 30 poäng/45 högskolepoäng från årskurs 2 vara avklarade.

Förkunskapskrav för studier i årskurs 4:

Inga centrala moment ur årskurs 2 skall finnas kvar.

För studerande som ej uppfyller kraven för uppflyttning skall individuella studieplaner upprättas. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten skall klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen skall de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn skall tas till kursernas förkunskapskrav.

Val av kurser och kompetensinriktningar

Valfria kurser registreras inte automatiskt. Val av valfria kurser skall anmälas senast den 15 maj inför höstterminen och senast den 15 november inför vårterminen. Valet görs via studentwebben och kursvalsrutinen på KTHs hemsida.

Val av kompetensinriktning sker under våren/sommaren i årskurs 1 och är klart inför höstterminens start i årskurs 2. I-teknologer, som har klarat minst 25 poäng/38 högskolepoäng av de obligatoriska kurserna i årskurs 1 på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi till och med vårterminens sista dag, är behöriga att välja kompetensinriktning till kommande läsår. Det finns ett begränsat antal platser till varje kompetensinriktning. Om det finns fler behöriga sökande än platser måste ett urval av de sökande göras. Urval av de sökande till kompetensinriktningarna sker enligt följande kriterier:

Poängkvot

Betyg

Studietid

Studieanmälan

Varje studerande skall inför varje termin; senast 15 maj inför höstterminen och senast den 15 november inför vårterminen, göra en studieanmälan. Med uppgifter från studieanmälan görs teminsregistrering, som sedan CSN läser av. Terminsregistrering möjliggör kursregistrering och inrapportering av studieresultat.

Studieanmälan görs via studentwebben på KTHs hemsida.

Tillgodoräknanden

Teknologer har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

Utlandsstudier

Alla som går på civilingenjörsprogram vid KTH kan ansöka om utlandsstudier vid något av KTHs partneruniversitet; antingen för ett läsår eller för en termin. Utbytesstudier kan ske under tredje årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands. Urvalet till utlandsstudier baseras på avklarade kurser samt betyg. Information om utlandsstudier ges löpande. Ett större informationsmöte äger rum under senare del av höstterminen. Ansökan sker via on-line ansökan på studentwebben på KTHs hemsida.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete som är en kurs om 20 poäng/30 högskolepoäng. Detta innebär omkring 20 veckors heltidsstudier. Examensarbetet ska utgöra prov på ett självständigt, ingenjörsmässigt arbete omfattande teoretisk och /eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning. Examensarbetet kan inkludera andra moment t ex seminarier, informationssökning, auskultationer, opposition eller andra inslag, som examinator eller handledare bedömer lämpliga. Examensarbetet ska normalt utföras vid den institution som ansvarar för den ämnesfördjupning (kompetensinriktning/teknikfördjupning) teknologen valt alternativt vid institutionen för Industriell ekonomi och organisation. Om den studerande önskar utföra examensarbete inom ämnesområde som ligger utanför utbildningsområdet skall detta godkännas av grundutbildningsansvarig ITM. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 140 poäng/210 högskolepoäng samt den avslutande projektkursen Teknik – ekonomi - ledarskap, skall vara avklarade innan examensarbetet påbörjas. Examensarbetet ska normalt utföras under 9:e terminen. Examensarbete får ej påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator vid vald institution. Det åligger examinator att tillse att studenten har den ämnesfördjupning som avses samt att studenten avklarat huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas. Handledare utses av examinator. För examensarbetet erhålls mer detaljerade regler och riktlinjer vid respektive institution.

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen (eng. Master of Science Degree Progr. in Industrial Engineering and Management ) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen skall omfatta minst 270 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.