Senast ändrad: 2009-04-07
Godkänd: 2009-04-07

Utbildningens upplägg

Låsårets uppdelning i terminer, perioder m.m. är beskrivet i KTH:s regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/allmant

De första två åren består av obligatoriska kurser. Dessa är schemalagda på ett sådant sätt att endast två kurser läses samtidigt och tenteras i samma period.

Årskurs tre har en obligatoriska kurser. Dessutom rekommenderas examensarbete på grundnivå för teknologie kandidatexamen.

Kurserna i årskurs 1-3 har till syfte att studenten skall förvärva en solid plattform stående på tre ben: matematik/naturvetenskap, grundläggande teknikvetenskap samt yrkesstödjande kunskaper. I årskurs tre sker också det första kursvalet med sikte på kompetensinriktningsvalet inför årskurs fyra.

Generell princip för kompetensinriktningar på civilingenjörsprogrammet i informationsteknik är att i möjligaste mån utnyttja KTHs högklassiga masterprogram på följande sätt:

-          Masterprogrammets kurser läses i årskurs 4

-          Eventuella förkunskapskurser läses i årskurs 3, delvis parallellt med fördjupningsarbetet

-          Obligatoriska kurser på masterprogrammet blir generellt obligatoriska kurser för IT

-          Forskningsmetodik och vetenskapsteori blir därmed obligatorisk för alla IT-studenter som läser år 4 och 5 (men ej till kandidatexamen).

-          En del kurser kan uteslutas om de överlappar med obligatoriska kurser på IT

-          Förutom examensarbete skall 45 hp kurser komma ifrån masterprogrammet eller dess förkunskapskurser.

Principerna ovan lämnar alltså 15 högskolepoäng för helt valfria studier inom programmet.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

För studenter på de internationella inriktningarna finns inget utrymme för helt valfria kurser. Studenter på övriga inriktningar har ca 15 hp valfria kurser.

Att läsa informationsteknikprogrammet med en språkinriktning innebär att man läser språk parallellt med övriga kurser och att man i årskurs 4 eller 5 åker på ett års utbyte i något land där språket i fråga talas och används som undervisningsspråk på universitetet.

För de europeiska språken läser man utöver programmets ordinarie kurser 25,5 hp kurser i språk och kultur fördelat som 7,5 + 9 + 9 hp över åren. Årskurs 4 läses utomlands med 15 hp språk och 45 hp kurser inom den valda kompetensinriktningen. I augusti, sommaren mellan årskurs 3 och 4, läses en 4,5 hp kulturkurs om det land där studenten kommer att vistas. Examensarbetet görs normalt i Sverige.

För de asiatiska språken gäller följande. Utöver programmets ordinarie kurser läses 30 hp kurser i språk och kultur fördelat som 6 + 6 + 9 + 9 hp över åren. Årskurs 5 läses utomlands med 30 hp språk och kultur samt 30 hp examensarbete.

30 hp av språkkurserna läses utöver kravet om 270 hp. De resterande 15 hp resp 30 hp tas från utrymmet av de valfria kurserna. För de studenter som läser asiatiska språk behövs en individuell kompetensinriktning.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan skall göras av alla studenter som avser att studera nästkommande termin. Denna anmälan utgör en grund för terminsregistrering och underlag för beslut om uppflyttning till följande termin. Studieanmälan för höstterminen görs senast 15 maj och för vårterminen senast den 15 november. Kursval görs normalt i samband med studieanmälan.

Uppflyttningsreglerna för civilingenjörsprogrammet i informationsteknik är:

  • Från åk 1 till åk 2 - 45 högskolepoäng ur åk 1.
  • Från åk 2 till åk 3 - 90 högskolepoäng åk 1 och 2.
  • Från åk 3 till åk 4 – 150 högskolepoäng ur åk 1, 2 och 3.

Val av kompetensinriktning sker inför årskurs 4.

Kursregistrering görs innan tredje veckan på kursen för de anmälda studenter som deklarerat att de avser följa kursen.

Tillgodoräknanden

Student som har läst någon/några kurser på något annat universitet eller högskola kan tillgodoräkna sig de kurserna i civilingenjörsexamen. De kurser som skall tillgodoräknas får inte överlappa någon kurs redan läst vid KTH.

För att byta ut någon obligatorisk kurs måste dokumenterade kunskaper i samma omfattning för motsvarande ämne uppvisas.

Ansökningshandlingar för tillgodoräknande eller byte av skall lämnas till studievägledare för bedömning och beslut av programansvarig lärare. Till ansökan skall bifogas vidimerade betygskopior för åberopad kurs samt kursbeskrivningar (kursplan). Handläggningstiden är normalt ett par veckor från ansökningstillfället. Kopia på beslut skickas alltid hem till den sökande.

Hänvisning till policyn som finns i KTH:s regelverk

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning

Utlandsstudier

För att vara behörig för utbytesstudier inom ramen för något utbytesavtal som finns med utländska universitet gäller följande:

  • Maximalt två oavslutade kurser om man går i årskurs 2
  • Maximat tre oavslutade kurser om man går i årskurs 3

För urvalet av programspecifika platser gäller de KTH-gemensamma urvalskriterierna.

Hänvisning till urvalskriterierna i KTH:s regelverk

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning

.

Examensarbete

För civilingenjörsexamen skall ett examensarbete om 30 hp inom informationsteknik utföras. Examensarbetet utförs normalt i slutet av utbildningen och kan inte påbörjas förrän studenten uppnått minst 210 hp inom utbildningen.

Examensarbete skall utföras inom den kompetensinriktning studenten valt. Val av examensarbete görs i samråd med tänkt examinator.

Examensarbetet betygssätt i skalan A-F där betygen A-E är godkänt. För godkänt betyg skall arbetet bedömas vara godkänt i tre bedömningsgrunder: process, tekniskt/vetenskapligt innehåll och presentation.

Hänvisning till KTH:s regelverk

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning

Examen

Villkoren för examen är uppfyllda i och med att kursfordringarna i programmet är uppfyllda.

Examens benämning är: Civilingenjörsexamen 270 hp Informationsteknik

Ansökan om examen lämnas till utbildningskansliet vid skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Hänvisning till KTH:s lokala examensordning KTH:s regelverk

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning