Senast ändrad: 2019-09-13
Godkänd: 2019-09-13

Utbildningens upplägg

Studenter på den kompletterande pedagogiska utbildningen börjar sina studier i juni med en sommartermin. Därefter följer höst-, vår- och ytterligare en sommartermin. Om man börjar utbildningen i juni ett år blir man alltså färdig lärare i augusti året därpå om man studerar enligt planen. Ett examensarbete om 15 hp avslutar programmet.

Utbildningen bedrivs delvis på distans. Studenterna kommer till Stockholm för att delta i seminarier och liknande några dagar per månad och studerar på sin hemort - självständigt och via en webbplattform - övrig tid. I största möjliga mån ska VFU genomföras på studentens hemort.

Vissa av programmets kurser ges i samarbete med Stockholms universitet.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser inom programmet används främst en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg på examensarbete och kurser där särskilda skäl föreligger. Kurser med VFU kan ha en tregradig betygsskala Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Betygsskala framgår av respektive kursplan

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. 

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Studenten ansvarar för att webbregistrera sig till aktuella kurser inför varje termin, även termin 1. Detta görs under en begränsad period. Registreringen innebär att studenten är aktiv och är i sin tur en förutsättning för anmälan till tentamen, för att studieresultat ska kunna rapporteras in och för att ev. beviljade studiemedel ska kunna betalas ut. Observera att den som ej är registrerad i tid till en kurs som innehåller ett VFU-moment riskerar att förlora sin VFU-plats och därmed möjligheten att bli examinerad på kurser som innehåller verksamhetsförlagda delar.

Examensarbete

Examensarbetskursen omfattar 15 hp och utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

För examen på avancerad nivå krävs examensarbete på avancerad nivå. Arbetet handlar om en vetenskaplig undersökning som relaterar till skolan och/eller lärarrollen. Normalt utförs det i ämnesdidaktik i något av studentens framtida undervisningsämnen. Handledare utses av KTH. Examensarbetets tema och inriktning bestäms av student, handledare och examinator i samråd. Arbetet redovisas genom en uppsats som ventileras offentligt med opposition. För att bli godkänd krävs godkänd uppsats, godkänd presentation, godkänd opposition på annan students arbete och godkänt deltagande i obligatoriska seminarier och handledningstillfällen.

Examen

Utbildningsprogrammet leder till ämneslärarexamen i något eller några av ämnena matematik, fysik, kemi och teknik. Ämneslärarexamen kan avläggas på grundnivå eller avancerad nivå. Vilka ämnen och vilken nivå i utbildningssystemet som examen kan inriktas mot avgörs av antalet poäng i undervisningsämnena. Normalt krävs motsvarande 120 hp i ett ämne och 90 hp i ett eventuellt andra ämne för inriktning mot gymnasieskolan. För grundskolan krävs 90 hp i ett ämne och 60 hp i ett andra ämne om examen ska omfatta ämnesstudier i två undervisningsämnen. För examen som omfattar tre undervisningsämnen krävs 90 hp i ett ämne och 45 i de båda övriga. För examen med inriktning mot grundskolan måste ett av ämnena vara teknik.

Ämnesstudierna måste ha tillräcklig bredd; de måste omfatta en betydande del av det centrala innehållet i respektive undervisningsämne. För examen på avancerad nivå för gymnasieskolan krävs att studenten har läst minst 90 hp på avancerad nivå. För examen på avancerad nivå på grundskolan krävs 45 hp på avancerad nivå. För examen på avancerad nivå krävs dessutom att studenten utöver sitt examensarbete från den kompletterande pedagogiska utbildningen har skrivit ett självständigt arbete om minst 15 hp, typiskt ett examensarbete från tidigare ämnesstudier.
Följande examina kan utfärdas

-Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar ämnesstudier i tre undervisningsämnen (avancerad nivå)

-Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen (avancerad nivå)

-Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar ämnesstudier i ett undervisningsämne (grundnivå)

-Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen (avancerad nivå)

-Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och som omfattar ämnesstudier i ett undervisningsämne (grundnivå)