Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Det första året inleds med en introduktion till didaktik och skolan som verksamhet. Därefter följer fördjujpade studier i ämnesdidaktik, utbildningshistoria samt teorier om lärande och utveckling under höstterminen. Vårterminen ägnas åt specialpedagogik, ytterligare ämnesdidaktisk, undevisningsplanering, kommunikation och ledarskap.

Två långa VFU-perioder genomförs under året. Under den första ska studenten auskultera och planera och genomföra kortare undervisningsmoment. Den andra VFU-perioden handlar bland annat om bedömning och kommunikation med elever, skolpersonal och vårdnadshavare.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
LT101X Examensarbete i ämnesdidaktik, grundnivå För studenter som ska avlägga examen på grundnivå 15,0 hp Grundnivå
LT201X Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå För studenter som ska avlägga examen på avancerad nivå 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Läsår 2 utgörs bara av en sommartermin då studenterna skriver sitt examensarbete.