Bilaga 1: Kurslista

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Målsättningen med den första kursen på programmet, Teknikens grunder för tekniklärare, är att ge studenten en god grund för det kunskapsområde som täcks av grundskolans kursplan i teknik. Till kursen hör en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som syftar till att tidigt bekanta studenten med den verksamhet han eller hon utbildas för. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer studenten att få genomföra ett mindre undervisningsmoment i teknik. Efter denna ämnesmässiga ingång till läraryrket följer den pedagogiska kursen Lärande som professionellt uppdrag. Här sätts lärarrollen i fokus, även ur ett historiskt perspektiv. I anslutning till kursen ligger en längre VFU-period under vilken studenten ges tillfälle att ytterligare pröva på läraryrket och de verksamheter som ingår däri. Det första året avslutas med ämnesstudier i matematik. 

Under VT2015 läses kursen:

MM2001 Matematik I, 30 hp vid Stockholms universitet.

Årskurs 2

Kompletterande information

Se inriktning för detaljer om kurser

Årskurs 3

Kompletterande information

Se inriktningar för mer information

Årskurs 4

Kompletterande information

Se inriktningar för mer information

Årskurs 5

Kompletterande information

Se inriktningar för mer information

Teknik, matematik och fysik (TMF)

Årskurs 1

Kompletterande information

Se gemensamma kurser för mer information

Årskurs 2

Kompletterande information

Under läsåret läser man sin inriktning fysik på SU.

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Följande kurser läses under VT-18 på Stockholms Universitet

FK4027  Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat (15hp)

MM4000 Utvalda teman i matematik (7,5hp)

MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare (7,5hp)

Årskurs 5

Kompletterande information

Kursen UQK701 Specialpedagogik (5hp) läses på Stockholms Universitet

Teknik, matematik och kemi (TMK)

Årskurs 2

Kompletterande information

Under läsåret läser man inriktningen Kemi på Stockholms universitet,

Årskurs 3

Kompletterande information

Inga studenter läser inriktningen från och med  årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Inga studenter läser inriktningen från och med  årskurs 3

Årskurs 5

Kompletterande information

Inga studenter läser inriktningen från och med  årskurs 3