Utbildningens omfattning och innehåll

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2017-11-28
Godkänd: 2017-11-28

Ämneslärarprogrammet ges med examensrätt vid KTH i ett samarbete med Stockholms universitet. Utbildningen omfattar 4,5 års heltidsstudier (270 högskolepoäng). Huvudspråket för utbildningen är svenska, men vissa kurser kan komma att ges på egelska.

I programmet läses teknik som huvudämne vilket kombineras med två ytterligare undervisningsämnen, varav ett måste vara matematik och det tredje är ett av ämnena fysik, kemi eller engelska.

Utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i de ämnen som utbildningen ger behörighet för, utbildningsvetenskaplig kärna om minst 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 högskolepoäng i tre undervisningsämnen. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta minst en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde. För varje övrigt ämne som ingår i examen krävs minst 45 högskolepoäng. Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:

  • skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
  • läroplansteori och didaktik,
  • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
  • utveckling, lärande och specialpedagogik,
  • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
  • bedömning och betygssättning, och
  • utvärdering och utvecklingsarbete.

Självständigt arbete (examensarbete)

I examen ingår två självständiga arbeten om vardera 15 hp varav det första är på grundnivå och det andra på avancerad nivå. Ett övergripande mål med det självständiga arbetet är att studenten ska planera och genomföra utbildningsvetenskapliga arbeten för att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till och i det kommande yrket. Detta är en lokal omskrivning av Högskoleförordningen, som inte specificerar nivå för examensarbete.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp fördelade över sju kurser. Av VFU är minst 15 hp ämnesrelaterade. VFU ska vara förlagd inom relevant verksamhet och ämne, vilket innebär teknik, matematik samt antingen fysik, kemi eller engelska.

Progression

Inom ramen för examensmålen bidrar kurserna var för sig och tillsammans till studentens successivt utvecklade förmåga att självständigt arbeta som lärare i grundskolans årskurs 7–9. Kurserna är inbördes placerade i en studiegång som har denna övergripande progression som utgångspunkt. Kursinnehållet vilar på vetenskaplig forskning inom de discipliner som tillsammans bildar de lärarutbildningsämnen som ingår i programmet, liksom på skolans styrdokument och på beprövad erfarenhet av läraryrket. Studenten bygger sina kunskaper dels inom det vetenskapliga fältet, dels inom skolan som praxisfält. I slutet av utbildningen integrerar studenten utbildningens olika delar, såväl via verksamhetsförlagd utbildning, som via självständigt arbete.

Avancerad nivå

I utbildningen ingår kurser på avancerad nivå i en omfattning om minst 45 hp, varav minst 30 hp inom huvudområdet, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Detta är en lokal omskrivning av Högskoleförordningen, som inte specificerar antal poäng på avancerad nivå .