Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (M), Utbildningsplan för kull HT2005

Senast ändrad: 2008-05-13
Godkänd: 2008-05-13

Utbildningens upplägg

Matematiskt naturvetenskapligt block

Blocket innehåller grundläggande kurser i matematik och naturvetenskap och har sin huvudsakliga placering i årskurs 1. Resterande kurser ges i årskurs 2.

Teknikbasblock

I detta block ingår grundläggande teknikvetenskapliga kurser inom maskinteknikområdet, såsom hållfasthetslära, termodynamik och maskinteknik. Blocket inleds i årskurs 1 och avslutas under årskurs 3.

Fördjupningsblock

Ämnesfördjupningen består i huvudsak av fortsättningskurser och examensarbete inom ett och samma teknikvetenskapliga ämnesområde. Teknologer på maskinteknikprogrammet kan välja bland ett brett utbud av fördjupningar med i förväg fastställda studieplaner.

Fördjupningen består av ca 1,5 års studier exklusive examensarbetet. Av dessa kurser skall minst 22,5 högskolepoäng vara på D-nivå.

En avsikt med fördjupningen är att teknologen ska få nära kontakt med den institution där examensarbetet skall utföras och en forskargrupp där.

Teknolog som påbörjat studier inom ett teknikvetenskapligt basprogram kan avsluta med en fördjupning inom ett annat teknikområde. Behörighetskurser för en sådan fördjupning måste läsas in i samråd med programkansliet.

Studierna avslutas med ett examensarbete på 30 hp.

Val av fördjupningsblock

Val av fördjupning görs på våren i årskurs 3.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och fördjupning i läro- och timplanerna. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Se http://www.kth.se/student/

De villkorligt valbara kurserna är relaterade till de olika fördjupningar, som erbjuds inom programmet och utgör i de flesta fall förkunskapskrav för fördjupningen.

Utrymme för valfria kurser inom Maskinteknikprogrammet finns avsatt först i årskurs tre. Endast undantagsvis kan valfri kurs beviljas dessförinnan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan få tillgodoräknas.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

Valfri kurs får ej läsas i årskurs 1.

Endast undantagsvis får valfri kurs läsas i årskurs 2.

inte mer än en språkkurs samtidigt. Antalet poäng som får väljas per termin kan begränsas.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 hp ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m augustiperioden. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 3:

Inga centrala moment från åk 1 får finnas kvar efter augustiperioden i åk 2. Dessutom skall minst 90 hp ur åk1 och 2 vara avklarade t o m augustiperioden.

För studier i årskurs 4:

Minst 150 hp ur årskurs 1, 2 och 3 skall vara avklarade t o m augustiperioden.

Val av kurser

Ansökan till valfri kurs och kursregistrering

Den studerande är skyldig att ansöka till samtliga kurser hon/han önskar följa nästkommande termin. Beslut om platstilldelning på kurs fattas av ditt programkansli. Hänsyn tas till ekonomiskt utrymme samt fysisk platsbegränsning. Ansökan görs i formulär på KTHs webbsida: https://www.kth.se/student/

15 maj inför höstterminen

15 november inför vårterminen.

Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats. I samband med kursval skall anmälan till test för nivåplacering av språkkurs göras direkt till avdelningen för språk.

Separat anmälan krävs för den som läser individuell inriktning och för den som väljer bland alternativt obligatoriska kurser eller motsvarande.

Teknolog skall vid första schemalagda undervisningstillfälle registrera sig på kursen. Kursregistrering på både obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt (på institutionen). Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till berörd institution.

Studieanmälan

Studieanmälan och terminsregistrering

Senast 15 maj och 15 november varje år skall studieanmälan inför nästkommande termin göras. I denna anges teknologens planerade studier under det kommande läsåret. Studieanmälan möjliggör betygsregistrering samt utbetalning av studiemedel från CSN. Anmälan görs i formulär på KTHs webbsida. Se https://www.kth.se/student/

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod.

Beviljat studieuppehåll ger den studerande rätt att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och deltaga i examination i tidigare påbörjad kurs.

Ansökan om studieuppehåll lämnas till programkansliet, som beviljar eller avslår ansökan. När den studerande avser att återuppta studierna skall en ny studieanmälan göras.

Tillgodoräknanden

Teknologer har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

Utlandsstudier

Teknologer vid Maskinteknikprogrammet har möjlighet att förlägga ett läsårs studier vid högskolor i Europa, Australien, Chile, Nordamerika och Asien utan att behöva betala de kursavgifter som annars tas ut av utländska studerande. Utbytesstudier kan ske under tredje eller fjärde årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Du är alltid välkommen att kontakta kansliet: antingen Rebecca Ljungqvist, tel 08-790 9253, e-post rebecca.ljungqvist@itm.kth.se eller Eva Engström, tel 08-790 7659, e-post eva.engström@itm.kth.se.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete som motsvarar en kurs om 30 högskolepoäng. Detta innebär omkring 20 veckors heltidsstudier.

Examensarbetet får ej påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator vid vald institution och anmälts till programkansliet.

Huvuddelen av studierna, minst 210 hp, skall vara avklarade.

Examinator svarar för att den studerande

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen (eng. Master of Science in Mechanical Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen skall omfatta minst 270 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.