Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (P), Utbildningsplan för kull HT2006

Biomedicinsk teknik (BMT)

Energiteknik (EGI)

Det är knappast något teknikområde som är, eller har varit, så sammankopplat med utvecklingen av vårt samhälle som energi. Arbetsmarknaden för civilingenjörer med kompetens inom energiteknik mycket stor och förhållandevis stabil. Du kan ägna dig åt, för att nämna några av många fördjupningsområden; termodynamik, värmeöverföring, förnybar energi, kärnkraftssäkerhet, energibesparingar och miljöfrågor.

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Fordonsteknik (FOT)

Fördjupningsområdet inom Fordonsteknik ger dig kunskaper om fordons uppbyggnad och funktion, fordonets dynamiska egenskaper och samverkan med infrastruktur och samhälle. Inom området behandlas såväl personbilar och lastbilar som spårfordon.

Hållfasthetslära (HLF)

Inom fördjupningen kommer du att få kunskaper i teori och de numeriska metoder som används för beräkning, men också praktisk erfarenhet av experiment och tillämpningar. En civilingenjör inom hållfasthetslära har en bred arbetsmarknad inom bland annat fordonssektorn, skogs- och pappersindustri, medicinsk teknik samt elektronikindustrin.

Industriell design (IDE)

Fördjupningen Design inriktas mot att i produktutvecklingsarbete kunna identifiera, värdera och prioritera produktens svårmätbara "mjuka" egenskaper, till exempel utseende, säkerhet och miljövänlighet. Av särskild vikt är att kunna integrera dessa "mjuka" aspekter och produktegenskaper i konstruktionsarbetet för att nå en lämplig avvägning mellan "mjuka" och "hårda" produktegenskaper.

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Fördjupningsområdet behandlar samverkan mellan teknik och ekonomi inom det produktionstekniska området. Ämnesområdet är integrerat med drift, styrning och investeringsanalyser i en industriell verksamhet.

Industriell ekologi (ILE)

Målet för fördjupningen är att ge kunskaper om:

· Strategier för hållbar samhällsutveckling

· Effekter på ekosystemen från vårt industrialiserade samhälle

· Ekosystemens långsiktiga bärkraft och betydelse för samhällsekonomin

· Material och energiflöden inom industri och samhälle

· Teknikens möjligheter för att lösa miljöproblemen

· Verktyg och metoder för miljöarbetet i industrin och samhället

Industriell produktion (INP)

Fördjupningsområdet behandlar utveckling och drift av ett industriellt produktionssystem och ger en helhetssyn av, och kunskap om, produktionen. Med produktion menas de övergripande begreppen som organisation, ledarskap, kvalitet, logistik, flödesanalys och ekonomi. Fördjupningen ger även en inblick i olika produktionsfilosofier samt planläggningar av verkstäder med hänsyn till processer och logistik.

Industriell produktion (INPE)

Industriell produktion - Engelsk variant

Industriell produktion (INPS)

Integrerad produktutveckling (IPU)

Produktutveckling innebär att man tar fram ett komplett underlag för att kunna producera, marknadsföra och sälja en nyprodukt. Produktutvecklingsprocessen omfattar alla aktiviteter från den inledande identifieringen av ett produktbehov till det kompletta slutliga konstruktionsunderlaget. Inom fördjupningsområdet finns det en möjlighet att specialisera sig mot integrerad produktutveckling av komponenter och system.

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Det finns många system i vårt samhälle som alstrar buller och vibrationer, exempelvis farkoster, maskiner och processer. I kurserna som ingår i fördjupningen får du lära dig hur ljud och vibrationer uppkommer och utbreds i fordon, maskiner och byggnader. Dessa kunskaper används sedan för beräkningar och i experimentell verksamhet.

Lättkonstruktioner (LKR)

Fördjupningsområdet inom lättkonstruktioner behandlar lastbärande strukturer där egenvikten har stor betydelse. Fördjupningen kommer att ge dig kunskaper inom dimensionering, beräkning, materialteknik, tillverkning och provning av lätta lastbärande konstruktioner.

Mekanik (MEK)

Inom fördjupningsområdet Mekanik kommer du att få kunskaper för teoretiska, numeriska och experimentella metoder för att kunna lösa problem inom hela mekanikområdet inom industri eller forskning.

Maskinkonstruktion (MKN)

På fördjupningen får du lära dig att skapa tekniska kvalitetsprodukter, med ett effektivt stöd av industrirelevanta utvecklingsverktyg och metoder. Konstruktion och utveckling av tekniska system och komponenter kräver såväl helhetssyn som specialistkunskaper inom vitt skilda områden, som exempelvis utvecklingsmetoder, konstruktionsprinciper, fysikaliska fenomen, materialegenskaper, tillverkningsmetoder, mfl.

Marina system (MSY)

Moderna vattenfarkoster och andra marina system är idag tekniskt sett mycket avancerade och byggda av ett stort antal delsystem. Fördjupningen kommer att ge dig kunskaper om och träning i designprocesser av hela system, delsystem samt kunskaper om att modellera och lösa problem inom hydromekanik och strukturmekanik.

Mekatronik (MTK)

Fördjupningen i Mekatroniska System ger kunskap om hur moderna maskiner och apparater kan konstrueras där elektronik och programvara är viktiga beståndsdelar. Inom området finns utrymme för profilering mot tillämpningsområdena medicinsk mekatronik, fordonsmekatronik, robotteknik etc.