Senast ändrad: 2016-09-15
Godkänd: 2016-09-15

Utbildningens upplägg

Läsåret börjar i slutet av augusti/början av september och avslutas i slutet av maj/början av juni. Året är uppdelat på två terminer, en på hösten och en på våren. Var och en av terminerna har två läsperioder. Läsperioderna är ungefär 7 veckor långa och avlutas med en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges tre omtentamensperioder; efter jul, efter maj och en i augusti direkt före första läsperioden för läsåret. Läsåret innehåller 40 veckor. Undervisning kan, om nödvändigt, schemaläggas utanför läsåret.

För att ge en bred och intressant introduktion består den första terminen av en introduktionskurs till varje huvudområde / spår (flygteknik, rymdteknik, lättkonstruktioner och systemteknik). Den andra terminen erbjuds ett antal mer avancerade kurser, som hör till valt spår. Det andra året består huvudsakligen av valbara kurser samt examensarbetet om 30 hp.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1.

Baskurserna motsvarar c:a 35 hp. För varje spår tillkommer två, tre eller fyra obligatoriska kurser motsvarande c:a 25 hp. Detta lämnar cirka 30 hp för valfria kurser. De valfria kurserna bör vara på avancerad nivå, och företrädesvis relaterade till flygteknik.

Appendix 1 Baskurser

Dessa är tänkta att förbättra grundläggande färdigheter samt ge en introduktion till de olika spåren. Följande kurser är obligatoriska och utgör baskurserna:

Lättkonstruktioner och FEM

Rymdteknikens grunder

Flygteknik

Systemteknik

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap).

Kursen Rymdteknikens grunder innehåller 3 högskolepoäng vetenskaplig metodik.

För varje spår finns ytterligare obligatoriska kurser enligt:

Flygteknik:

Flygmekanik

Flygplansaerodynamik

Aeroelasticitet

Rymdteknik:

Rymdfarkosters dynamik

Rymdfysik

Rymdmiljö och rymdteknik

Rymdteknisk systemintegration, del 1 och 2

Lättkonstruktioner:

Fiberkompositer - material och tillverkning 

Fiberkompositer- analys och design

Processmodellering för komposittillverkning

Strukturoptimering och sandwichdesign

Systemteknik:

Tillämpad linjär optimering 

Reglerteknik, fortsättningskurs

Optimal styrteori

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg för examensarbeten.

Villkor för deltagande i utbildningen

Kursansmälan

Kursanmälan görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15 maj om inte annat sägs.

Terminsregistrering

Studenten ansvarar för att göra terminsregistrering inför varje termin. Detta görs via ”Personliga menyn”, KTHs hemsida, under en begränsad period. Terminsregistrering innebär att studenten är aktiv och möjliggör resultatregistrering.

Tillgodoräknanden

Under särskilda förhållanden, och i samråd med programansvarige, kan poäng för tidigare studier tillgodoräknas enligt KTH:s policy för tillgodoräkning.

Utlandsstudier

Senare del av programmet och/eller examensarbetet kan förläggas utomlands i enlighet med KTHs riktlinjer för studentutbyte.

Examensarbete

Syftet med examensarbetet är att utveckla studentens förmåga att självständigt genomföra och rapportera en arbetsinsats inom området flyg- och rymdteknik.

Examensarbetet motsvarar 30 hp, eller omkring en termins heltidsstudier. Det kan genomföras antigen på KTH eller i industrin, eller en kombination av bägge parter. Projektet sammanfattas i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium. Projektarbetet kan inledas om

· studenten har en överenskommelse med en examinator inom ämnesområdena som ingår i programmet

· studenten har erhållit minst 60 hp från grundläggande och avancerade kurser i elkraftteknik, varav minst 22,5 poäng avancerade kurser.

· studenten fullgjort de kurser som är relevanta för projektet.

Examen

För att avlägga Teknologie masterexamen inom huvudområdet maskinteknik (eng. Degree of Master of Science (120 högskolepoäng)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

Ansökan om examen

Studenter ansöker om examen via personliga menyn på www.kth.se