Flygteknik (FLT)

Flygteknikspåret fokuserar på simulering, analys och utformning av flygplan. Övergripande målsättningar är att studenten skall erhålla en god förmåga till konstruktion av flygplan och att kunna utvärdera flygegenskaper och prestanda med hjälp av simulering.  Studenten skall
även kunna analysera flygplans aerodynamik och strukturegenskaper och hur dessa påverkar stabilitet och styrning av flygplanet.  Kurserna inom flygteknikspåret bygger på en nära samverkan mellan datorbaserad simulering, analys och experiment i vindtunnel.  De generella färdigheter som studenter i flygteknik uppnår med denna utbildning är även attraktiv i andra branscher som behöver multidisciplinär förmåga till modellering och simulering av komplexa tekniska system.

Lättkonstruktioner (LKR)

Spåret Lättkonstruktioner är inriktat mot utveckling och analys av lätta material och nya lösningar som syftar till mer effektiva strukturer och produkter. Reducerad vikt kan bidra till mer effektiv funktion, mer kostnadseffektiv tillverkning, minskat underhåll och lägre belastning på miljön. Tonvikten ligger på fiberkompositer, icke-metalliska material och sandwichstrukturer som ofta återfinns i tillämpningar med extrema krav. Studenter som följer spåret utvecklar kunskap och färdigheter inom analys, dimensionering, optimering, materialval, tillverkning och provning av lätta material. Utveckling av kompositprodukter innebär ett systemperspektiv på val av material, tillverkningsmetod och utformning, vilket förbereder studenterna väl för arbete inom utveckling av nya produkter och tillämpningar. Efterfrågan på kvalificerade ingenjörer inom området är generellt hög inom flyg-, marin- och fordonsnäringar men även inom mindre branscher som är aktiva inom t ex specialiserad tillverkning och innovativa tekniska lösningar.

Rymdteknik (RMD)

Rymdteknik spelar en viktig roll i dagens samhälle, då den möjliggör kommunikations- och navigerinstjänster, väderprognoser, jordobservation och mycket mer. Rymdteknikspåret handlar om tillämpningar av raket- och satellitteknik, med fokus på framdrivning, bananalys, rymdfarkostdynamik, och systemperspektiv. Rymdmiljö och dess påverkan på satellitkonstruktioner är ett annat centralt tema i utbildningen. Ett brett perspektiv erbjuds genom kurser i bemannad rymdfart, rymdfysik, m.m. Rymdteknikspåret kan kombineras med (delar) av andra spår för att skapa en attraktiv kompetensprofil. Som en rymdingenjör kan man arbeta med utveckling, testning och drift av satelliter, bärraketer, sondraketer och andra rymdsystem.

Systemteknik (SYS)

Flygplan, tåg och satelliter är exempel på komplexa system som för att vara konkurrenskraftiga på dagens globala marknad behöver utformas med robusta styrsystem och effektiva underhållsplaner. Det övergripande målet med systemspåret är att man ska lära sig att ta fram matematiska modeller för system som kan ligga till grund för analys och optimering av dess prestanda. Styrteori spelade en viktig roll i utvecklingen av raketer, och har sedan dess förbättrat robusthet och prestanda för moderna flygplan. Idag så är det en allt viktigare faktor i andra områden, så som i bilbranschen och kommunikationssystem. En systemtekniker kan t.ex. arbeta med designen av styrlagar för dämpare i landningsställen för ett flygplan, eller hur man till lägst kostnad sätter upp ett reservdelshanteringssystem, eller hur man analyserar pålitligheten för ett radarsystem. Systemtekniker efterfrågas inom många företag i diverse verksamhetsområden.