Senast ändrad: 2016-09-15
Godkänd: 2016-09-15

Huvudsyftet med detta program är att utbilda kompetenta ingenjörer för europeiska flyg- och rymdindustrin och forskningsinstitut. Programmet är främst avsett för (men inte uteslutande) svenska studenter och studenter från europeiska universitet som KTH har utbytesavtal med. Det är en gemensam insats av flera institutioner på KTH som bidrar med ledande kompetens inom sina respektive forskningsområden. Institutionen för Farkost och flyg koordinerar programmet och bidrar med cirka hälften av kurserna.

Kunskap och förståelse

Med en examen från masterprogrammet i flyg- och rymdteknik ska studenten:
1. ha en god förmåga att självständigt tillämpa matematik och grundläggande ingenjörsvetenskap inom flyg- och rymdteknik,
2. kunna formulera och närma sig nya problemställningar på ett vetenskapligt sätt, genom att ha ett kreativt, kritiskt och systematiskt förhållningssätt till branschpraxis.

Färdigheter och förmågor

Med en examen från masterprogrammet i flyg- och rymdteknik ska studenten kunna:
1. skapa lösningsstrategier gällande reella tekniska problem, med vetskap om olika metoders och verktygs möjligheter och begränsningar,
2. planera, genomföra och utvärdera grundläggande experiment i syfte att undersöka giltigheten av en teoretisk modell,
3. arbeta effektivt i en teammiljö och i grupper med olika sammansättning,
4. arbeta effektivt i en internationell miljö, särskilt där engelska är fackspråket,
5. kommunicera resultat och slutsatser på ett kompetent och begripligt sätt, både muntligt och skriftligt,
6. följa och delta i flyg- och rymdtekniksforskning och utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Med en examen från masterprogrammet i flyg- och rymdteknik ska studenten:
1. kritiskt kunna bedöma en situation och på ett oberoende sätt skaffa sig den information och kunskap som är nödvändig för att etablera en kvalificerad ståndpunkt,
2. ha förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom området och ta ansvar för att hålla sin individuella kunskap aktuell.
KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.