Senast ändrad: 2019-12-19
Godkänd: 2019-12-19

Huvudsyftet med detta program är att utbilda kompetenta ingenjörer för europeisk flyg- och rymdindustri och forskningsinstitutioner. Många institutioner på KTH bidrar till programmets kurser med ledande kompetens inom sina respektive forskningsområden. Institutionen för Farkost och flyg koordinerar programmet och bidrar med cirka hälften av kurserna.

För att erhålla en Masterexamen i Flyg- och Rymdteknik skall studenten:

Kunskap och förståelse

visa brett kunnande och förståelse inom flyg- och rymdteknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings‐ och utvecklingsarbete.

• visa fördjupad metodkunskap inom delar av flyg- och rymdteknikområdet, speciellt inom det valda spåret (flygteknik, lättviktskonstruktioner, rymd eller systemteknik).

Färdigheter och förmågor

visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar och situationer inom flyg- och rymdteknik.

• visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar för flygande farkoster och andra komplexa tekniska system.

• visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt att utvärdera detta arbete.

• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings‐ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen.

• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.

• visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera de teknisk egenskaperna hos flygande farkoster och andra flyg- och rymdtekniska system, även med begränsad information.

• visa förmåga att utveckla och utforma flygande farkoster och andra tekniska system och relaterade processer med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

• visa förmåga att engagera sig och bidra till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.

• visa förmåga att klart redogöra för och diskutera tekniska slutsatser och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, muntligt och skriftligt, i nationella och internationella sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

visa förmåga att fatta välgrundade beslut gällande utformning och bedömning av flygande farkoster och andra tekniska system, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, sociala, etiska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

• visa medvetenhet om, och insikt i, möjligheter och begränsning inom teknik och naturvetenskap, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö‐  och arbetsmiljöaspekter.

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för att fortlöpande utveckla sin kunskap och kompetens.