Senast ändrad: 2011-03-10
Godkänd: 2011-03-10

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Skolan för Teknik och Hälsa, KTH, och Institutionen för Folkhälsovetenskap, avdelningen för Yrkes- och miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Den inledande kursen i utbildningen är även öppen för studerande på olika program vid KI, institutionen för Folkhälsovetenskap, avdelningen för Yrkes- och miljömedicin.

Ett sådant upplägg möjliggör vissa samverkansvinster (administration, lokaler och lärarutnyttjande). För de studerande medför det en vidgad förståelse och träning i samarbete över yrkesgränserna.

Den kursbundna specialiseringen för tekniker/ingenjörer genomförs därefter i ett block om fem obligatoriska kurser om vardera 7,5 hp. Två av dessa kurser är samtidigt öppna som valbara kurser för de övriga, ovan nämnda studerande.

Utbildningens pedagogik bygger på obligatorisk närvaro vid lärarledda sammankomster (ca två-tre dagar per vecka vid två-tre tillfällen under kursperioden för de heltids­studerande). Närvaro underlättas genom tillgång till IT-baserad kommunikation vid orter utanför huvudstudieorten, som är Skolan för Teknik och Hälsa i Flemingsberg. Stor del av inlärningen bygger på aktivt deltagande i arbetsplatsförlagda projekt.

Utbildningen avslutas med ett individuellt bedömt examensarbete om 15 hp. Examensarbetet ska utgöra en fördjupning inom ett eller fler av de delområden som getts i kursform.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Ansökan till utbildningen och till enskild kurs görs vid angivna ansökningstillfällen till studera.nu

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 hp.

Examensarbetet ska normalt avsluta utbildningen.

Kursdeltagaren väljer själv inriktning av examensarbetet, som kan genomföras individuellt eller i grupp om två. Plan för examensarbetet skall godkännas av examinerande lärare. Handledare utses av KTH.

Examensarbetet bedöms efter en sjugradig målrelaterad betygsskala (se ovan, Betygssystem).

Examen

Examination görs i alla ingående kurser. För examen krävs godkänt på alla ingående kurser, godkänt examensarbete och dokumenterad närvaro vid obligatoriska moment som laborationer, projekt och seminarier.

Examen benämns: Teknologie Magisterexamen