Utbildningens genomförande

Magisterprogram, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (TAOHM), Utbildningsplan för kull HT2015

Senast ändrad: 2015-08-14
Godkänd: 2015-08-14

Utbildningens upplägg

Den kursbundna specialiseringen för tekniker/ingenjörer genomförs i ett block om fem obligatoriska kurser om vardera 7,5 hp. Vissa ämneskurser är öppna i form av uppdragsutbildning.

Utbildningen ges delvis på distans och pedagogiken bygger på obligatorisk närvaro vid lärarledda sammankomster (ca tre till fyra dagar var tredje vecka för heltidsstuderande). Huvudstudieorten, är Skolan för Teknik och Hälsa i Flemingsberg. Stor del av inlärningen bygger på aktivt deltagande i distansundervisning och projektarbeten.

Utbildningen avslutas med ett individuellt bedömt examensarbete om 15 hp. Examensarbetet ska utgöra en fördjupning i huvudområdet teknik och hälsa med fokus på arbetsmiljöutveckling inom ett eller fler av de delområden som getts i kursform.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Ansökan till utbildningen  görs vid angivna ansökningstillfällen till antagning.se

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 hp.

Examensarbetet ska normalt avsluta utbildningen.

Kursdeltagaren väljer själv inriktning av examensarbetet, som kan genomföras individuellt eller i grupp om två. Plan för examensarbetet skall godkännas av examinerande lärare. Handledare utses av KTH.

Examensarbetet bedöms efter betygsskala Godkänd/Underkänd (Pass/Fail)

Examen

Examination görs i alla ingående kurser. För examen krävs godkänt på samtliga examinationsmoment i alla ingående kurser, godkänt examensarbete och dokumenterad närvaro vid obligatoriska moment som laborationer, projekt och seminarier.

Examen benämns: Teknologie magisterexamen i teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (huvudområde teknik och hälsa).