Utbildningens genomförande

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2016-08-31
Godkänd: 2016-08-31

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är 40 veckor.

Det tvååriga masterprogrammet i arkitekturs examination bygger i mycket liten grad på traditionella tentamina och läsåret löper därför utan avbrott för särskilda tentamensveckor.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen kombinerar obligatoriska kurser och projekt med studiobaserad undervisning. Kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor som ges för angivet läsår. Student som läser om en årskurs eller återkommer efter ett studieuppehåll skall normalt följa den kurslista som gäller för årskursen det år studierna genomförs.
De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Ett pedagogiskt verktyg som används i programmet är portföljgenomgångar. Studenten ansvarar för att sätta samman en portfölj vilken uppdateras efter hand med genomförda projektarbeten. Portföljgenomgångar sker regelbundet inom ramen för olika kurser och projekt, dels som stöd för reflektion kring det individuella lärandet, dels för bedömning av kunskapsprogression.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Inom det tvååriga masterprogrammet i arkitektur används:

 • betygen godkänd (P) och underkänd (F) används allmänt som slutbetyg.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering
Inför varje termin ska den studerande göra en terminsregistrering. Terminsregistrering innebär att studenten under terminen avser att studera på det program som han/hon är antagen till.

En registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och är en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Ansökan om antagning till kurs
Den studerande är från och med årskurs 1 skyldig att ansöka om antagning till de obligatoriska kurser han/hon ska följa nästkommande termin på det tvååriga masterprogrammet i arkitektur. Ansökan om antagning till kurs ska göras:

 • 1-15 maj inför höstterminen
 • 1-15 november inför vårterminen

Information om hur ansökan om antagning till kurs ska göras, fås från utbildningsadministrationen vid Arkitekturskolan KTH.

Det finns inget utrymme för valfria kurser inom det tvååriga masterprogrammet i arkitektur då alla kurser som ingår är obligatoriska. Däremot finns valfrihet inom projekten.

Val av seminariekurser och studioprojekt
För val till olika teman inom seminariekurser och studioprojekt för det aktuella läsåret genomförs normalt en fördelning då antalet platser kan vara begränsat. På basis av studentens rangordnade val fördelas de tillgängliga platserna utifrån givna kriterier som delges studenterna i förväg.

Uppflyttningsregler

Till årskurs 2 på det tvååriga masterprogrammet i arkitektur:

 • Samtliga obligatoriska utbildningsmoment i årskurs 1 ska vara godkända.

För den som ansöker om att påbörja examensarbetet skall alla obligatoriska utbildningsmoment fram till examensarbetet vara godkända ( 90 högskolepoäng inför téknologie masterexamen inom huvudområdet arkitektur, 120 högskolepoäng).

Vid uppflyttning till nästa årskurs inom det tvååriga masterprogrammet i arkitektur gäller följande datum för eventuella kompletteringar:

 • för att bli uppflyttad till nästa årskurs eller få påbörja examensarbetet till höstterminen krävs att eventuella kompletteringar redovisas senast 15 augusti.
 • för att bli uppflyttad till nästa årskurs eller få påbörja examensarbetet till vårterminen krävs att eventuella kompletteringar redovisas senast 7 januari.

Kompletteringsregler

Komplettering av studioprojekt:

 • En student som inte blivit godkänd ska få ett skriftligt besked av examinator, senast 15 arbetsdagar efter kursens examination. Studenten ska då informeras om möjligheten till komplettering för godkännande och ges en tydlig instruktion om vad kompletteringen ska omfatta. En tid- och projektplan för komplettering ska upprättas.

Det ingår i projektuppgifterna att arbetet skall utföras inom given tidsram därför krävs att kompletteringen av studioprojekten redovisas till examinator senast:

 • 15 maj för komplettering från höstterminen samma läsår
 • 15 augusti för komplettering från föregående vårtermin.

Denna möjlighet till komplettering av studioprojekt kan inte förlängas eller upprepas.

Examination sker inom 15 arbetsdagar efter dessa datum.

Anm: Den som är fullt studieberättigad i årskurs 2 har rätt att delta i påföljande projekt under samma läsår, även om ett tidigare projekt inte är godkänt.

Komplettering av seminarie- och orienteringskurser:

 • En student som inte blivit godkänd ska få ett skriftligt besked av examinator, senast 15 arbetsdagar efter kursens examination. Studenten ska då informeras om möjligheten till komplettering för godkännande och ges en tydlig instruktion om vad kompletteringen ska omfatta. En tid- och projektplan för komplettering ska upprättas.

Tillgodoräknanden

Studenten har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

Ansökan om tillgodoräknande lämnas till utbildningsadministrationen vid Arkitekturskolan KTH.
Skolans grundutbildningsansvarig beslutar om tillgodoräknande av kurs eller del av kurs beviljas.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH-handboken:
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/1.27200

Utlandsstudier

Studenter på det tvååriga masterprogrammet i arkitektur är behöriga att söka till någon av de utbytesplatser som Arkitekturskolan KTH har avtal med. Detta gäller enbart andra terminen under årskurs 1 samt första terminen under årskurs 2.

Examensarbete

Examensarbetet på avancerad nivå omfattar 30 högskolepoäng.

Examensarbetet är ett självständigt arbete som skall utföras inom en fastställd tidsperiod: en termin.

KTH:s övergripande regler och riktlinjer för examensarbete för teknologie masterexamen inom huvudområdet arkitektur framgår av intern föreskrift nr 12/07 (Rektors beslut Dnr 595/2007, dnr V-2007-749).

För att få påbörja examensarbetet krävs att alla obligatoriska kurser inom ramen för det tvååriga masterprogrammet i arkitektur omfattande 90 högskolepoäng skall vara avklarade.

Ett examensarbete kan – efter särskilt beslut före starten – genomföras enligt delvis andra regler än ovan angivna. Det kan exempelvis gälla oexaminerade yrkesverksamma arkitekter som efter en längre tids arbete återvänder för att slutföra sin utbildning. Ett sådant examensarbete kan innehålla flera moment, tex analyser av tidigare genomförda uppdrag. Examensseminariet kan i dessa fall genomföras på annat sätt, tex som en öppen föreläsning. I dessa fall upprättas en särskild tid- och projektplan tillsammans med studenten.

Examen

Examen

 • teknologie masterexamen inom huvudområdet arkitektur .

Villkor för teknologie masterexamen inom huvudområdet arkitektur, 120 högskolepoäng
Teknologie masterexamen inom huvudområdet arkitektur erhålls om studenten ansöker om examen efter att ha slutfört motsvarande alla obligatoriska kurser på det tvååriga masterprogrammet i arkitektur samt uppfyller de nationella examenskraven.

Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTH-handboken)
Lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning:
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/lokala-foreskrifter-for-examina-pa-grundniva-och-avancerad-niva-lokal-examensordning-1.27227

(Studenter vars sammantagna utbildning uppfyller EU-direktivet 2005/36/EC. har möjlighet att ansöka om Arkitektexamen.)