Senast ändrad: 2018-09-15
Godkänd: 2018-09-15

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, vilket motsvarar 1 års heltidsstudier(2 terminer) ochbedrivspå förberedande nivå.

Undervisningen sker enbart på svenska.

Utbildningen är målinriktad och innehåller obligatoriska kurser i matematik, fysik och kemi. Kurserna

motsvarar till stora delar gymnasieskolans kurser(Ma3, Ma4, Fy1, Fy2 och Ke1) men med

fördjupat och anpassat innehåll för fortsatta studier på KTH.

Efter avslutad utbildning garanteras studenten en plats på någon av KTH:s civil- eller

högskoleingenjörsutbildningar, via en så kallad garantiplats. Studenten är inte garanterad

en plats på sitt förstahandsval, då övergången till en civilingenjörs- eller

högskoleingenjörsutbildning sker genom urval och är beroende av studieresultat från

basårsutbildningen.

Observera att uppnådda studiepoäng på Tekniskt basår inte kan räknas in i en ingenjörsexamen.