Senast ändrad: 2010-03-17
Godkänd: 2010-03-17

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Läsårets uppdelning i terminer, perioder m.m. är beskrivet i KTH-handbok 2, flik 4.2.

Gemensamt basblock
Det gemensamma basblocket, som utgörs av kurser i matematik, fysik och matematik

Valbara eller valfria kurser
Saknas  

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och terminsregistrering
Studieanmälan ska göras av alla studenter som avser att studera nästkommande termin.

Studieanmälan för vårterminen gör den studerande mellan den 1-15 november och för höstterminen mellan den 1-15 maj. 

Studieanmälan utgör underlag för terminsregistrering på programmet. Terminsregistrering krävs för att studieresultaten ska registreras och av CSN för utbetalning av studiemedel.

Kursregistrering görs innan tredje veckan på kursen för de anmälda studenter som deklarerat att de avser följa kursen.

Tillgodoräknanden

Student som har läst motsvarande kurs på något annat universitet eller högskola kan tillgodoräkna sig den kursen i programmet med betyget E.        

        
Policy för tillgodoräknande finns i KTH-handbok 2, flik 13.3.