Senast ändrad: 2009-02-19
Godkänd: 2009-03-19

Utbildningens upplägg

Läsårets uppdelning i termin, perioder m.m. är beskrivet i KTH-handbok 2, flik 4.2. 
Gemensamt basblock
Det gemensamma basblocket, som utgörs av kurser i matematik, fysik.

Valbara eller valfria kurser
Saknas 

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som betyg för kurser på förberedande nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg.Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som betyg på laborativa moment

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan ska göras av alla studenter som avser att studera nästkommande termin. Denna studieanmälan utgör en grund för terminsregistering och underlag för beslut.  Studieanmälan för vårterminen senast den 15 november. Kursregistrering görs innan tredje veckan på kursen för de anmälda studenter som deklarerat att de avser följa kursen.

Tillgodoräknanden

Student som har läst motsvarande kurs på något annat universitet eller högskola kan tillgodoräkna sig den kursen i programmet med betyget E. 
Policy för tillgodoräknande finns i KTH-handbok 2, flik 13.3.