Utbildningens genomförande

Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus (TBTMD), Utbildningsplan för kull VT2017

Senast ändrad: 2016-02-03
Godkänd: 2016-02-03

Utbildningens upplägg

Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb www.kth.se
Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret. 

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

I samband med den obligatoriska inskrivningen ska studenten göra sin terminsregistrering- och kursregistrering via "den personliga menyn" på www.kth.se

Tillgodoräknanden

Student som läst motsvarande kurs inom annan behörighetsgivande förutbildning vid KTH kan ansöka om att medräkna den kursen i programmet med samma betyg genom ”byte av kurs”. I övrigt finns ingen möjlighet till tillgodoräkning.

Examensarbete

Examensarbete ingår inte basårsutbildningen.

Examen

Programmet är en behörighetsgivande utbildning till grundläggande ingenjörsutbildningar och leder inte till någon examen.