Senast ändrad: 2019-05-16
Godkänd: 2019-05-16

Syftet med utbildningen är att fördjupa kompetensen för studerande som lämnat gymnasieskolan utan den särskilda behörighet som krävs för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Tekniskt basår, termin 2 är en behörighetsgivande utbildning som anknyter till grundläggande ingenjörsutbildningar på KTH.

Tekniskt basår, termin 2 är anpassad till efterföljande utbildning och ska utöver fördjupningen av den ämnesmässiga kompetensen också träna den studerandes förmåga till universitets- och högskolestudier.

Efter den behörighetsgivande utbildningen skall studenten:

Kunskap och förståelse

  •  visa goda kunskaper inom de naturvetenskapliga områdena matematik och fysik på förberedande nivå

Färdigheter och förmågor

  • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga, problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga till självständighet och kritiskt tänkande.