Senast ändrad: 2018-09-15
Godkänd: 2018-09-15

Utbildningens upplägg

Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb www.kth.se
Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret. 

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

I samband med den obligatoriska inskrivningen ska studenten göra kursregistrering via "den personliga menyn" på www.kth.se

Tillgodoräknanden

Student som läst motsvarande kurs inom annan behörighetsgivande förutbildning vid KTH kan medräkna den kursen i programmet med samma betyg genom ”byte av kurs”. I övrigt finns ingen möjlighet till tillgodoräkning.

Examensarbete

Examensarbete ingår inte basårsutbildningen

Examen

Programmet är en behörighetsgivande utbildning till grundläggande ingenjörsutbildningar och leder inte till någon examen.