Senast ändrad: 2019-11-12
Godkänd: 2019-11-12

Syftet med utbildningen är att fördjupa kompetensen för studerande som lämnat gymnasieskolan utan den särskilda behörighet som krävs för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.
Tekniskt basår, termin 2 är en behörighetsgivande utbildning som anknyter till grundläggande ingenjörsutbildningar på KTH. Tekniskt basår, termin 2 är anpassad till efterföljande utbildning och ska utöver fördjupningen av den ämnesmässiga kompetensen också träna den studerandes förmåga till universitets- och högskolestudier.
Efter den behörighetsgivande utbildningen ska den studerande:

Kunskap och förståelse

  •  visa goda kunskaper inom de naturvetenskapliga områdena matematik och fysik på förberedande nivå.

Färdigheter och förmågor

  • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga, problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga till självständighet och kritiskt tänkande.