Senast ändrad: 2018-12-21
Godkänd: 2018-12-21

Syftet med utbildningen är att fördjupa kompetensen för studenter som lämnat gymnasieskolan utan den särskilda behörighet som krävs för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Tekniskt basår, termin 2 är en behörighetsgivande förutbildning som anknyter till grundläggande ingenjörsutbildningar på KTH. Tekniskt basår, termin 2 är anpassad till efterföljande utbildning och skall utöver fördjupningen av den ämnesmässiga kompetensen också träna den studerandes förmåga till universitets- och högskolestudier.
Efter den behörighetsgivande utbildningen ska studenten:

Kunskap och förståelse

  • visa goda kunskaper inom de naturvetenskapliga områdena matematik och fysik på förberedande nivå

Färdigheter och förmågor

  • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga till självständighet och kritiskt tänkande