Senast ändrad: 2014-02-12
Godkänd: 2014-02-12

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och 60 högskolepoäng och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder.

För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till http://www.kth.se/student/schema.

Utbildningen innehåller teoretiska moment inom byggfysik, byggteknik, konstruktion och byggstyrning där undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar seminarier och projektarbeten. En stor del av projekten genomförs hos företag ute på arbetsplatser inom bygg- och anläggningssektorerna.

Under den första och den tredje terminen sker all undervisning på skolan medan de teoretiska studierna varvas med företagsförlagda projekt, under en sammanhängande period på 5 veckor, termin två och fyra.

För detaljerad läsårsindelning se Studentwebben: http://www.kth.se/student/schema/1.1007

Årskurs 1

Under den första terminen läser du teoretiska kurser på skolan där en av de första är kurserna Tekniskt arbete, metoder och verktyg. Den hjälper dig att få en överblick över det byggtekniska området, en inblick i vad det innebär att arbeta som arbetsledare i produktionen och kunskaper om arbetsledarens arbetsmetoder. Som arbetsledare eller platschef måste du kunna läsa och tolka olika byggritningar och förstå sambandet mellan en byggnads olika komponenter, system och funktioner. Dessa kunskaper får du bl. a. i kurserna Tekniskt arbete, metoder och verktyg samt Husbyggnad där du också lär dig att använda ritprogram i CAD.

I kursen Byggprocessen lär du dig hur byggprocessen fungerar och är organiserad, samt om byggföretagets roll och arbete i processen.

Första terminen innehåller också en kurs i matematik som ger kunskaper i bland annat algebra och trigonometri. Den andra terminen i åk 1 innehåller, förutom teoretiska kurser även företagsförlagda projekt.

I kursen Byggstyrning, som delvis genomförs ute på ett företag, lär du dig vilka styrmetoder ett entreprenadföretag har för byggproduktion . Du får lära dig hur man upprättar en kalkyl för ett mindre byggprojekt, vilka hjälpmedel som används vid projektering och produktion, hur en upphandling genomförs och vilka krav samhället ställer i sammanhanget. Du  lär dig också att tillämpa de lagar och bestämmelser inom området och vad som gäller vid en tvist.

I kursen Byggandets ekonomi och kvalitet får du förståelse för företagets ekonomi och kvalitetsledningssystem. Affärsidéer, företagskultur, marknadsföring och redovisning är några begrepp som också tas upp. Du får också tillfälle att tillämpa kunskaperna ute på företag. Kursen Statik och hållfasthetslära hjälper dig att förstå sambanden mellan yttre och inre krafters påverkan på material. Du lär dig också att analysera effekten av olika belastningar på balkar.

I kursen Byggfysik med byggmateriallära läser du om olika byggmaterials egenskaper och hur värme, fukt och luft påverkar dessa. Du kommer i kontakt med begreppet Hållbart byggande. Du kommer att utföra beräkningsarbete för värme- och fukttransport samt energibehov för byggnader.

 Årskurs 2

Under ditt andra år kommer du att utöka dina kunskaper inom byggområdet, bland annat lär du dig mer om byggstyrning och byggproduktion. Du får också grunderna i ledarskap. Precis som under årskurs 1 kommer du att läsa teoretiska kurser varvade med företagsförlagda projekt.

I den andra kursen i Byggstyrning lär du dig mera om verksamhetsstyrning och riskbedömning. Du läser även om miljö- och arbetsvetenskap samt lagstiftningen kring detta. Du kommer också att kunna planera för att förebygga arbetsskador och aktivt delta i miljöarbetet på din framtida arbetsplats.

I kursen Fältmätning får du lära dig använda metoderna för inmätning och utsättning, och dessutom hur du använder de vanligaste geodetiska mätinstrumenten som finns på en arbetsplats.

En byggnad innehåller även många tekniska installationer och till dessa är många av energifrågorna kopplade. Det här ingår i kursen Projekt hus och installation, där du även får lära dig olika produktionsmetoder för bästa logistik och industriellt byggande. Kursen Byggproduktion och ledarskap förbereder dig för ditt framtida yrke inom produktionen såsom arbetsledare, platschef eller som projektör på kontoret. Kursen innehåller förutom arbetsledning och konfliktlösning också diskussioner i ämnen som etik och värderingsfrågor.

Betong är ett viktigt konstruktionsmaterial. I kursen Betongkonstruktion får du kunskap om teknik och bestämmelser samt lär du dig att dimensionera enkla betongkonstruktioner.

I kursen Projektering, konstruktion och design lär du dig enklare beräkningar på trä- och stålkonstruktioner. Du får också kunskap i arkitektur för projektörer.

Du läser också en kurs i anläggningsteknik. I den kommer du att få kunskaper om jord- och bergarter i Sverige. Du får lära dig om olika jordmaterials egenskaper och funktion i samband med grundläggning av anläggningar och byggnader, men också om markarbeten, vägkroppars uppbyggnad, VA- arbeten samt drift och underhåll av sådana anläggningar.

I slutet av utbildningen får du fördjupa dig mot husbyggnad och anläggning. Du får i husbyggnad fördjupad kunskap i samordning och koordinering av fastighetstekniska installationer i produktionsskedet. I anläggningsteknik får du lära dig mer om väg-, bro- och tunnelbyggnad, grundläggningsteknik samt om samhällets vattenförsörjning och avloppshantering. Dessa båda kurser har stor koppling till näringslivet och innehåller för produktionen intressanta föreläsningar och projektuppgifter. Återkoppling görs regelbundet till pågående hus- och anläggningsarbeten genom flera studiebesök varje vecka.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor för årskurs 1-2 finns i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Kursanmälan/terminsregistrering

En förutsättning för att få delta i studier vid KTH är att studenten inför varje ny termin gör en kursanmälan och terminsregistrering.

Kursregistrering

Registrering på kurs förutsätter kursval i LADOK. Kursvalet görs antingen via kursvalsrutinen på webben eller via studentens utbildningskansli. Registrering på kurs görs av den kursgivande institutionen. Vid avbrott på kurs ska studenten meddela kursgivande institution detta.

Villkor för uppflyttning

För studier i årskurs 2 krävs att minst 37,5 poäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. För studenter som ej uppfyller detta krav skall individuell studieplan upprättas i samråd med studievägledare.

Den studerande som inte uppfyller uppflyttningskraven skall kontakta sin studievägledare.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utlandsstudier

För studerande på KTH:s tvååriga högskoleprogram finns inget utbyte med utländska universitet för närvarande.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete på 7.5 högskolepoäng. Det innebär omkring 5 veckors heltidsstudier. Se vidare: Riktlinjer för examensarbeten, Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad.

Examen

Villkor för examen 120 högskolepoäng

För att avlägga Högskoleexamen med inriktning mot Byggproduktion (University Diploma in Construction Management) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av obligatoriska kurser omfattar minst 120 högskolepoäng.

Examen benämns ”Högskoleexamen inom huvudområdet teknik/Higher Education Diploma with a major in Technology”

För mer information om examen :                                                 http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227

För att erhålla examen skall den studerande ansöka om examensbevis på särskild blankett. Mer information finns på Studentwebben.

Bilaga 1 - Kurslista
Bilaga 2 - Inriktningsbeskrivningar