Utbildningens mål

Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-03-17
Godkänd: 2015-03-17

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2014-2015. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten besitta kunskaper på avancerad nivå såväl inom området bärande konstruktioner som inom något av områdena husbyggnads- eller anläggningsteknik Studenten ska kunna tillämpa dessa kunskaper och ha en helhetssyn på byggnader och anläggningar som avancerade tekniska system.

Färdigheter och förmågor

Utbildningen ska utformas så att den förbereder för ett yrkesliv som projektör, entreprenör, förvaltare eller för vidare forskarstudier. Studenten ska efter avslutad utbildning visa god förmåga att:

  • Utveckla och utforma byggnadsverk med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt samhällets mål för en hållbar utveckling
  • Kommunicera muntligt och skriftligt med olika målgrupper. Där ingår även att kunna argumentera för och diskutera slutsatser och den kunskap som utgör grunden för redovisningens innehåll. Detta säkerställs genom muntliga och skriftliga redovisningar.
  • Självständigt, och i grupp, kunna omsätta kunskaper i praktisk handling.
  • Analysera problem och utveckla ny teknik och nya metoder inom området för programmet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningen ska utformas så att studenterna:

  • Erhåller ett helhetsperspektiv som innebär att studenten ska kunna väga samman tekniska, miljömässiga, ekonomiska, sociala och estetiska aspekter vid byggnadsverksamhet.
  • blir medvetna om hur tekniken påverkar samhället, tar hänsyn till människors förutsättningar och behov samt bidrar till en hållbar samhällsutveckling
  • Utvecklar ett kritiskt och självständigt tänkande.