Senast ändrad: 2016-06-10
Godkänd: 2016-06-10

Utbildningens upplägg

Läsårets uppdelning i terminer, perioder m.m. är beskrivet i KTH:s regelverk
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/allmant/1.27175

Kurserna i årskurs 1-3 har till syfte att studenten skall förvärva en solid plattform baserad på: matematik/naturvetenskap, grundläggande teknikvetenskap samt yrkesstödjande kunskaper.

De första två åren består av obligatoriska och villkorligt valfria kurser. Dessa är schemalagda på ett sådant sätt att i huvudsak två kurser läses samtidigt och tenteras i samma period.

Årskurs tre har två obligatoriska och en villkorligt valfri kurs/kurser varav en är ett fördjupningsarbete som också kan användas som examensarbete på grundnivå för teknologie kandidatexamen. I årskurs tre finns också ett valbart block om 22,5 hp. Dessa kan användas för att uppfylla förkunskapskrav för olika masterprogram eller för att bredda utbildningen.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurserna är antingen obligatoriska, villkorligt valfria eller valfria. Kurslistor finns i bilaga 1.

De valfria kurser som finns utrymme för i programmet rekommenderas att man utnyttjar för att läsa förkunskapskurser för vald inriktning. För respektive inriktning listas de kurser som krävs som förkunskaper (se bilaga 1).

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan skall göras av alla studenter som avser att studera nästkommande termin. Denna anmälan utgör en grund för terminsregistrering och underlag för beslut om uppflyttning till följande termin. Studieanmälan för höstterminen görs senast 15 maj och för vårterminen senast den 15 november. Kursval görs normalt i samband med studieanmälan.
Uppflyttningsreglerna för kandidatprogrammet i informations- och kommunikationsteknik baseras på obligatoriska och
villkorligt valfria kurser:
Från åk. 1 till åk. 2- 45 högskolepoäng ur åk. 1.
Från åk 2 till åk 3- 90 högskolepoäng åk 1och 2, varav minst 50 hp. från åk 1.

Tillgodoräknanden

Student som har läst någon/några kurser på något annat universitet eller högskola kan ansöka om att få tillgodoräkna sig de kurserna i kandidatexamen. De kurser som skall tillgodoräknas får inte överlappa någon kurs som redan lästs vid KTH.
För att byta ut någon obligatorisk kurs måste dokumenterade kunskaper i minst samma omfattning för motsvarande ämne uppvisas. Ansökningshandlingar för tillgodoräknande eller byte av kurs skall lämnas till studievägledare för bedömning och beslut av programansvarig lärare. Till ansökan skall bifogas vidimerade betygskopior för åberopad kurs
samt kursbeskrivningar (kursplan). Handläggningstiden är normalt ett par veckor från ansökningstillfället. Kopia på beslut skickas alltid hem till den sökande.

Hänvisning till policyn som finns i KTHs regelverk
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning

Utlandsstudier

För att vara behörig för utbytesstudier inom ramen för något utbytesavtal som finns med utländska universitet gäller följande:
MaximaIt två oavslutade kurser om man går i årskurs 2
Maximalt tre oavslutade kurser om man går i årskurs 3

För urvalet av programspecifika platser gäller de KTH-gemensamma urvalskriterierna. Hänvisning till urvalskriterierna i KTH:s regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning.

Examensarbete

För kandidatexamen skall ett examensarbete om 15 hp. inom teknikområdet utföras. Examensarbetet utförs normalt i slutet av utbildningen och får inte påbörjas förrän studenten uppnått minst 120 hp inom utbildningen. Val av examensarbete görs i samråd medtänkt examinator.
Examensarbetet betygssätts i skalan A-F där betygen A-E är godkänt. för godkänt betyg skall arbetet bedömas vara godkänt i tre bedömningsgrunder: process, tekniskt/vetenskapligt innehåll och presentation. Hänvisning till KTHs regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning

Examen

Villkoren för examen är uppfyllda i och med att kursfordringarna i programmet är uppfyllda. Examens benämning är kandidatexamen. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått.
Ansökan om examen lämnas till utbildningskansliet vid skolan för informations- och kommunikationsteknik. Hänvisning till KTHs regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning