Utbildningens genomförande

Masterprogram, kommunikationssystem (TCOMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-03-25
Godkänd: 2019-03-25

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra läsperioder. Läsperioderna omfattar ca 7 veckor vardera med minst 33 studiedagar. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod innehållande två tillgängliga dagar och minst fem tentamensdagar. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna tillhandahålls tre omtentamensperioder; i januari, efter maj och direkt före den första perioden av läsåret.

Läsåret omfattar 40 veckor. Undervisning kan vid behov ske utanför läsåret.

Det första året består av fyra obligatoriska kurser, två obligatoriska kurser inom respektive inriktningspår och två valfria kurser. Det andra året består av specialiseringskurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Läroplanen genomförs som ett masterprogram om 120 högskolepoäng:

  • Obligatoriska kurser: 30 hp (ECTS)
  • Obligatoriska kurser inom inriktningen och valbara kurser, inklusive projektkurser: 60 hp (ECTS)
  • Examensarbete: 30 hp (ECTS)

För detaljer, se kurslista enligt bilaga.

Ytterligare valbara kurser vid KTH eller andra nationella/internationella universitet kan få inkluderas, men kräver godkännande av programansvarig.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Kursval

Ingen ansökan (kursval) krävs för obligatoriska kurser i årskurs 1 och 2. Kursval sker vid två valperioder varje läsår. Val inför höstterminen sker senast 15 maj och val inför vårterminen sker senast 15 november.

Tillgodoräknanden

Enligt högskoleförordningen har en student som genomgått högskoleutbildning med godkänt resultat rätt att räkna den som en motsvarande utbildning vid andra universitet. Detsamma gäller för studenter som gemomgått högre utbildning med godkänt resultat i Danmark, Finland, Island eller Norge eller i något annat europeiskt land som deltog i Europarådets konvent den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning inom EU.

Utlandsstudier

Studier utomlands är något som uppmuntras och sker i samråd med programansvarig och internationell koordinator.

För mer information om utlandsstudier kontakta internationell koordinatior vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Examensarbete

För att erhålla en masterexamen i kommunikationssystem skall studenten, inom kursfordringarna, ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp i kommunikationssystem. Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Ämnet för examensarbetet kan väljas av studenten och utföras på KTH, vid andra universitet, eller i industrin. 

Examensarbetet betygssätts i skalan P/F (Pass/Fail). För godkänt betyg skall det självständiga arbetet uppvisa hög kvalitet som prövas mot de för arbetet relevanta nationella examensmålen, ofta samtliga nationella examensmål. Direktiv och kriterier för godkänt och betyg finns på:

KTH övergripande:
https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818.

Specifika direktiv och kriterier för betyg finns på examensarbetets kursplan.

Examen

Masterexamen erhålls efter fullgjorda kurser och examensarbete om totalt minst 120 hp. Examen är Teknologie masterexamen, översatt till engelska som "Degree of Master of Science (two years)". Examen erhålls efter ansökan från studenten. Ansökan om examen görs genom "Personliga menyn" via www.kth.se.