Senast ändrad: 2020-02-17
Godkänd: 2020-02-17

Programmets övergripande målsättning är att examinera studenter med kvalificerad förmåga att tillämpa att tillämpa matematiska och datorbaserade metoder för att lösa problem inom kommunikationssystem, med fokus på design, implementering och analys av kommunikationssystem.

Programmet är utformat så att studenterna efter slutförd examen kan utföra självständigt arbete som till exempel utvecklingsarbete inom området. Studenten ska också ha utvecklat ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till vetenskaplig kunskap och pålitlig erfarenhet inom området kommunikationssystem. Programmet kommer också att ge en solid grund för forskarutbildning (med doktorsexamen) inom området. Programmet erbjuder tre specialiseringsområden: internetteknik, trådlösa nätverk och säker och mobil kommunikation.

Specialiseringsområdet säker och mobil kommunikation är utformat för studenter som gör utbytesstudier med andra universitet. Dessa studier organiseras av ett konsortium med europeiska universitet i olika länder, där KTH är en partner i konsortiet. Studenten tillbringar första året i ett av länderna och det andra året i ett av de andra länderna. Efter att ha fullgjort två års studier kan studenterna erhålla dubbla examen från de två universitet de studerat vid. Villkoren för utbildningen och kraven för dubbla examina bestäms i ett avtal mellan rektorerna vid de universitet som ingår i konsortiet.

Kunskap och förståelse

Efter avlagd examen ska studenten kunna

 • visa kunskap och förståelse inom informations- och kommunikationsteknik med inriktning mot kommunikationssystem, inklusive bred kunskap om området och väsentliga fördjupade kunskaper inom vissa delar av området tillsammans med fördjupad kunskap om pågående forskning och utveckling
 • visa fördjupade kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för de vetenskapliga principer inom informations- och kommunikationsteknik med inriktning mot kommunikationssystem
 • identifiera och beskriva exempel på hållbarhetsaspekter i samband med kommunikationssystem
 • ge exempel på och förklara sociala, etiska och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling inom området kommunikationssystem.

Färdigheter och förmågor

Efter avlagd examen ska studenten kunna

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad ingångsinformation
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra krävande uppgifter inom givna tidsramar och på det sättet bidra till vetenskaplig utveckling och utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att, såväl nationellt som internationellt, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och de vetenskapliga argumenten bakom detta i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som behövs för att delta i forskning och utveckling eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
 • visa förmåga att följa den tekniska utvecklingen i kommunikationssystem
 • visa förmåga att använda grundläggande kunskaper för att undersöka nya och intressanta idéer
 • baserat på olika definitioner av hållbar utveckling illustrera och peka ut perspektiv där framsteg inom kommunikationssystem kan vara relevanta för en hållbar utveckling i samhället.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avlagd examen ska studenten kunna

 • visa förmåga att, inom kommunikationssystem, göra bedömningar med avseende på relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt också visa medvetenhet om etiska aspekter på forskning och utveckling
 • visa förmåga att jämföra och värdera möjligheter och begränsningar inom kommunikationsteknik i samhället och hur kommunikationsteknik används ur ett hållbarhetsperspektiv
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, sin egen roll i samhället och människors ansvar för hur den kan användas
 • visa förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen utveckling.