Senast ändrad: 2020-12-14
Godkänd: 2020-12-14

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelade i två läsperioder.

Första läsåret läses obligatoriska kurser, tillsammans 30 hp.

Utöver de obligatoriska kurserna krävs att följer ett spår i masterprogrammet i datalogi. Spåret innehåller 30 hp av obligatoriska eller villkorligt valfria kurser som ska fördjupa kunskaperna inom ett delområde av datalogin.

En programsammanhållande kurs på två hp fördelade över två år är också obligatorisk för programmet.

Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Övriga kurser är valfria.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Efter varje kurs hämtas studenternas synpunkter in och analyseras av kursledaren i en kursanalys som normalt publiceras på webben.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet, samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls.
Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan. 

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

Teknologie masterexamen

Villkor för teknologie masterexamen
Studenten ansöker om examen efter fullgjort program. I de nationella examenskraven krävs fullgjoda kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.