Utbildningens genomförande

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2020

Senast ändrad: 2020-03-04
Godkänd: 2020-03-04

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelade i två läsperioder.

Första läsåret läses obligatoriska kurser, tillsammans 30 högskolepoäng (hp).

Utöver de obligatoriska kurserna krävs att man följer ett spår i masterprogrammet datalogi. Spåret innehåller 30 hp av obligatoriska eller villkorligt valfria kurser, som ska fördjupa kunskaperna inom ett delområde av datalogin.

En programsammanhållande kurs på två hp fördelade över två år är också obligatorisk för programmet.

Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Övriga kurser är valfria.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Efter varje kurs hämtas studenternas synpunkter in och analyseras av kursledaren i en kursanalys som normalt publiceras på webben.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet, samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls.
Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan. 

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

Studenter som fullgjort masterprogrammet kan ansöka om en Teknologie masterexamen.
Huvudområdet för examen anges i examensbevisets textdel.