Senast ändrad: 2022-01-18
Godkänd: 2022-01-18

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelade i två läsperioder.

Första läsåret läses obligatoriska kurser på sammanlagt 30 högskolepoäng (hp).

Utöver de obligatoriska kurserna krävs att man följer ett spår inom masterprogram datalogi. De obligatoriska kurserna i varje spår varierar mellan 7,5 hp och 22,5 hp. Dessutom har varje spår villkorligt valfria kurser mellan 7,5 hp och 22,5 hp. Oberoende av vilket spår man följer har programmet 28 hp valfria kurser.

En programsammanhållande kurs på två hp fördelade över två år är också obligatorisk för programmet.

Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Övriga 28 hp är valfria kurser.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet, samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan. 

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

Examen benämns ”Teknologie masterexamen”, engelsk översättning ”Degree of Master of Science (120 credits)”. Huvudområdet anges i examensbevisets textdel.