Senast ändrad: 2021-01-25
Godkänd: 2021-01-25

Syftet med masterprogrammet är att ge en bred utbildning i datavetenskap med möjlighet till fördjupning och specialisering inom området datalogi, metodvetenskapen för konstruktion av datorprogram innefattande såväl teoretisk grund som praktisk färdighet för utveckling av produkter och system som innehåller datorer och programvara.

Programmet ska ge de studerande förutsättningar och förmåga att delta i och leda arbete med värdering, utveckling och införande av ny teknik inom det datatekniska området.

Kunskap och förståelse

För masterexamen från programmet Datalogi ska studenten

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmågor

För masterexamen från programmet Datalogi ska studenten

  • visa god analytisk problemlösningsförmåga
  • visa förmåga att självständigt definiera och lösa datatekniska konstruktionsproblem
  • visa förutsättningar och förmåga att delta i och utveckla den praxis som tillämpas inom industri, förvaltning och akademisk forskning
  • visa förutsättningar för framgångsrikt arbete i internationella och mångdisciplinära projektgrupper som innehåller ingenjörer och icke-ingenjörer. Hit hör färdigheter i muntlig och skriftlig framställning, samt argumentation på svenska och engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen från programmet Datalogi ska studenten

  • kunna värdera kvaliteten av vetenskapliga studier och visa ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga och ovetenskapliga texter
  • genom egenutveckling behålla sin professionella förmåga under en yrkeskarriär
  • följa diskussionen om tekniken i samhället och själv bidra till denna.