Senast ändrad: 2008-08-15
Godkänd: 2008-08-15

Utbildningens upplägg

Läsåret indelas normalt i 4 läsperioder och två till tre kurser läses parallellt i varje läsperiod. Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningar, seminarier och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden.

Projektarbeten enligt modell från forskning har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

Utbildningen är multi- disciplinär innehållande kurser i kemi, kemiteknik och fiber- och polymerteknologi. För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna. Kurser motsvarande totalt 67.5 hp är obligatoriska inom programmet (Functional Material and Surfaces), varav merparten är förlagda till årskurs 1, men även till period 1 under andra läsåret.  22.5 hp är valfria kurser. Utbildningen avslutas sedan med ett examensarbete motsvarande 30 hp.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslista finns i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg.Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan skall göras inför varje termin. Studieanmälan görs på webben och registreras av utbildningskansliet vid Skolan för kemivetenskap. Den som ämnar göra studieuppehåll måste anmäla detta i förväg. Obligatorisk kursregistrering sker vid kursstart för varje enskild kurs. För vissa kurser gäller speciella förkunskapskrav eller villkor för deltagande i tentamen. Detta anges i kursplanerna.

Kursregistrering

Varje studerande skall vid första schemalagda undervisningstillfället registrera sig på kursen. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till kursansvarig.Det ligger på den studerandes ansvar att se till att eventuella förkunskaper från tidigare kurser inom utbildningen uppnåtts inför ny kurs. Information om förkunskapskrav finns i respektive kursplan.

Platsbegränsning

Om antalet studerande som väljer en viss kurs överstiger antalet platser på kursen gäller att studenter, för vilka kursen är obligatorisk inom ett valt program, prioriteras framför övriga sökande.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en termin.Beviljat studieuppehåll ger den studerande rätten att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehållet får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs.Ansökan om studieuppehåll lämnas till utbildningskansliet. När den studerande avser att återuppta studierna skall en studieanmälan göras enligt ovan. Om den studerande, efter studieuppehållsperioden, inte lämnat studieanmälan eller anmält förlängt studieuppehåll registreras studieavbrott.