Senast ändrad: 2008-08-15
Godkänd: 2008-08-15

Kunskap och förståelse

För att få teknologie masterexamen i Chemical Sciences and Engineering with specialization in Functional Material ska den studerande:

 • visa grundläggande kunskap om naturliga och syntetiska material samt kompositer och förstå relationen mellan egenskaper hos materialen och deras kemiska och fysikaliska struktur

För att erhålla teknologie masterexamen i Chemical Sciences and Engineering with specialization Chemical Engineering for Energy:

 • visa kunskap om hur deltagande och ledning av industriell forskning och utveckling sker gällande enskild apparatur och hela kemitekniska anläggningar

Färdigheter och förmågor

För att få teknologie masterexamen i Chemical Sciences and Engineering with specialization in Functional Material ska den studerande:

 • visa färdighet att delta i utveckling och produktion av material
 • visa förmåga att välja lämpligt material med hänsyn till avancerade produkter som informationsbärare, hygien-, förpackning- och biomedicinska material samt specialdesignade material för industrianvändning
 • visa laborativa färdigheter om materialutveckling
 • visa färdigheter i att utnyttja datorverktyg för simuleringar, tekniska beräkningar och informationssökning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera och diskutera idéer och resultat och kommunicera med personer med eller utan teknisk-naturvetenskaplig bakgrund
 • visa förmåga att på ett effektivt sätt arbeta i grupp samt planera och genomföra projekt inom givna ramar

För att erhålla teknologie masterexamen i Chemical Sciences and Engineering with specialization Chemical Engineering for Energy:

 • visa förmåga att välja, designa och optimera processer gällande kemiska omvandlingar relevanta för energiomvandling med avseende på råmaterial, kvalitet, avfall och ekonomi. Miljöeffekter ska beaktas och fokus för processlösningar ska vara de som minskar miljöpåverkan
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera och diskutera idéer och resultat och kommunicera med personer med eller utan teknisk-naturvetenskaplig bakgrund
 • visa färdigheter i att utnyttja datorverktyg för simuleringar, tekniska beräkningar och informationssökning
 • visa förmåga att på ett effektivt sätt arbeta i grupp samt planera och genomföra projekt inom givna ramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För att få teknologie masterexamen i Chemical Sciences and Engineering with specialization in Functional Material ska den studerande:

 • visa förmåga att kritiskt granska litteratur och tekniker inom områden relaterade till material och ytor, visa förmåga att kunna ta ställning till frågor av etisk natur inom sitt yrkesområde
 • visa förmåga att utvärdera och balansera vikten av produktion, konvertering, ekonomi och miljöpåverkan för olika material vid val av material för viss slutprodukt

För att erhålla teknologie masterexamen i Chemical Sciences and Engineering with specialization Chemical Engineering for Energy:

 • visa förmåga att kritiskt granska litteratur och tekniker inom områden relaterade till kemiprocesser och system, visa förmåga att kunna ta ställning till frågor av etisk natur inom sitt yrkesområde
 • visa förmåga att utnyttja och utveckla matematiska och numeriska modeller för design och utvärdering av kemiska processer och system