Utbildningens genomförande

Masterprogram, konstruktion och realisering av IT-produkter och -system (TDIPM), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2008-10-29
Godkänd: 2008-10-29

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.