Utbildningens genomförande

Masterprogram, distribuerade system (TDISM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-01-28
Godkänd: 2015-01-28

Utbildningens upplägg

Undervisningen vid de deltagande universiteten bedrivs enligt lokala föreskrifter.

Den tredje terminen följer KTHs läsårsindelning med två perioder, kurser kommer dock även att omfatta båda perioderna i längd och då endast ha ett tentamenstillfälle i slutet av andra perioden.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Kurser som ges vid KTH och IST använder en sjugradig skala A-F där A-E är godkänt. För vissa kruser kan även betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas.

UPC använder en tiogradig betygsskala där följande översättning kommer att användas:

UPC                                         ECTS
9.5 – 10.0                                   A
8.5 – 9.4                                     B
7.0 – 8.4                                     C
6.0 – 6.9                                     D
5.0 – 5.9                                     E
-4.9                                            F

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande i utbildningen gäller lokala regler vid de deltagande universiteten.

För val av kurser och villkor för detta  gäller lokala regler vid de deltagande universiteten.

För uppflytting från första till andra året gäller KTHs regler.

För kursregistrering gäller lokala regler vid de deltagande universiteten.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknande av hel kurs prövas av konsortiet. Del av kurs prövas av examinator.

Examensarbete

För examensarbeten gäller lokala regler vid de deltagande universiteten.

Examensarbete vid KTH  skall utföras inom området:

Informations- och programvarusystem

Examen

Den examen som utfärdas av KTH ges efter genomfört utbildningsprogram. Benämningen på examen är

Teknologie masterexamen

Master of Science (Two Years)

I examensbevisets textdel anges det att genomgånget program är Distribuerade System.

Ansökan om examen skall ske enligt reglerna vid ICT skolan.