Utbildningens mål

Masterprogram, inbyggda system (TEBSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-02-12
Godkänd: 2020-02-12

Inbyggda system är den absolut vanligaste formen av datorsystem, det vill säga de som är inbyggda i maskiner, saker, komponenter, kraftverk och tillverkningsmaskinerier, och därför inte uppfattas som ett datorsystem. Idag sitter runt 98 procent av alla världens processorer i applikationer inom inbyggda system, alltifrån symaskiner, till respiratorer, TV-apparater, energimätare och satelliter. Den gemensamma nämnaren för dessa inbyggda system är höga krav på funktionalitet och tillförlitlighet. De inbyggda systemen är ofta realtidssystem i den meningen att de interagerar nära med den omgivande världen som de styr.

Den enorma pris/prestanda-utvecklingen inom elektroniken kopplad med flexibilitet och programmerbarhet som teknologin för med sig, betyder att nya produkter och nya funktionaliteter inom existerande produkter är starkt stigande. Detta medför stora möjligheter för innovation, företagsutveckling och nystartade företag.

Industrin upplever samtidigt stora problem med att uppehålla kompetensen inom området och de stora utmaningar som integration av mjukvara och hårdvara, val av passande systemarkitektur och verifiering av den slutliga produkten innebär.

Målet med detta masterprogram är att ge en bred utbildning inom inbyggda system med möjlighet att plöja djupare och specialisera sig in områdena (inbyggd elektronik, inbyggda plattformar, inbyggd mjukvara, inbyggd styr-och reglerteknik) täckandes både teoretiska och praktiska aspekter för utveckling av produkter baserade på inbyggda system. Speciell vikt läggs på ingenjörsfärdigheter, integration av mjukvara och hårdvara, system design, integration och verifiering, och hantering av designprocessen.

Kunskap och förståelse

Vid programmets slutförande ska studenterna:

 • Kunna designa och evaluera egenskaperna hos ett inbyggt system.
 • Ha goda kunskaper om aktuell forskning och utveckling och trender inom industrin.
 • Ha goda kunskaper om de processer, metoder och verktyg som används i utvecklingen av inbyggda system.
 • Ha en god grund inom natur och teknikvetenskaperna med en fördjupad förståelse på avancerad nivå i en av profilerna inom programmet.

Färdigheter och förmågor

Vid programmets slutförande ska studenterna kunna:

 • Visa förmåga på att genom ett holistiskt tänkande kunna integrera kunskap, på ett oberoende sätt och med ett kritiskt öga, identifiera och begränsa, formulera och hantera komplexa problem inom området.
 • Visa förmåga att kunna skapa tekniska lösningar som uppfyller mänskliga och samhälleliga behov.
 • Visa förmåga att självständigt eller i grupp, planera och med adekvata metoder och verktyg, skapa relevanta produkter inom givna tidsramar, och utvärdera detta arbete.
 • Genom sin utvärderingsförmåga och livsstil, vara en god ambassadör för KTH inom industrin och omvärlden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Vid programmets slutförande ska studentera kunna:

 • Kritiskt läsa/granska tekniska rapporter och designdokument.
 • Utvärdera dokumentets starka och svaga sidor.
 • Formulera utvärderingen i konkreta och konstruktiva termer.