Senast ändrad: 2010-08-13
Godkänd: 2010-08-13

Utbildningens upplägg

 Läsår, terminer, läsperioder finns i  KTHs regelverk, www.kth.se. 

Utbildningens struktur

Utbildningen bedrivs under fyra terminer där första terminen läses vid UPM i Madrid, den andra terminen vid EMNantes, och den tredje vid KTH. Under den fjärde terminen genomför studenterna examensarbeten som handleds från ett av de ovan nämnda lärosätena. Den första terminens kurser kan beskrivas som grundläggande inom ämnet industriell management där studenterna ges en introduktion till organisationsteori, ekonomi, och ledarskap. Den andra terminen är fokuserad inom området miljöteknik med betoning på processtudier.  Den tredje terminen är samordnade med masterprogrammet Uthålliga energisystem och omfattar kurser om förnybar energi, uthållig kraftproduktion och energianvändning, samt energimanagement. Under fjärde terminen applicerar studenterna sina teoretiska kunskaper genom arbetet med sina examensarbeten som företrädesvis görs i samarbete med parter från näringslivet.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan 
En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via ”Mina sidor” på KTHs webbplats, mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj.

I och med studieanmälan har studenten anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för studenten att:
- terminsregistreras
- kursregistreras
- få resultat inrapporterade

Kursanmälan

Anmälan till valfria kurser (utöver programmet) görs i samråd med programkoordinator.

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten samt lämpliga kurser från nästa årskurs ingå. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/annat universitet inom eller utom landet.

KTHs policy för tillgodoräknande finns i sin helhet i KTHs regelverk, intra.kth.se/regelverk

.

Utlandsstudier

Utöver den inbyggda mobiliteten inom programmet har studerande möjlighet att genomföra examensarbete i Europa.

Examensarbete

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk, intra.kth.se/regelverk. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.

Examen

För att avlägga masterexamen (eng. Degree of Master of Science (Two Years)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, intra.kth.se/regelverk