Senast ändrad: 2014-09-12
Godkänd: 2014-09-12

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder finns beskrivna i KTHs regelverk, intra.kth.se/regelverk

Utbildningens struktur

Utbildningen bedrivs enligt gällande konsortieavtal. (Spår där KTH inte deltar i undervisningen ligger utanför denna utbildningsplan.) Terminen som läsas på KTH samordnas med kurser inom bl a Hållbar energiteknik. Under den fjärde terminen genomför studenterna examensarbeten som handleds från ett av de ovan nämnda lärosätena.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti.

Studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten samt lämpliga kurser från nästa årskurs ingå. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Tillgodoräknanden

Normallt ska studenter inte ha möjligheten att tillgodoräkna kurser som ligger utanför programbeskrivningen enligt konsortieavtalet. Kursresultat hos partneruniversitet ska registreras på KTH.

KTHs policy för tillgodoräknande finns i sin helhet i KTHs regelverk, intra.kth.se/regelverk

Utlandsstudier

Utöver den inbyggda mobiliteten inom programmet har studerande möjlighet att genomföra examensarbete i utlandet.

Examensarbete

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk, intra.kth.se/regelverk. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.

Examen

För att avlägga masterexamen (eng. Degree of Master of Science (Two Years)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, intra.kth.se/regelverk