Senast ändrad: 2014-09-12
Godkänd: 2014-09-12

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen finns även specifika mål för detta program. Den som utexamineras från programmet ska

Kunskap och förståelse

  • ha en bred teknisk vetenskaplig grund för att kunna arbeta inom områdena miljö och energiteknik. Det ska gälla kunskap om dagens och framtidens system vad gäller miljöpåverkan, energikällor och energiförbrukning, samt bedömning av tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser relaterade till industri- och energiomvandlingsprocesser.
  • visa kunskaper om etablering, ledning, planering, uppföljning, utveckling och avveckling av företag och andra organisationer utgående från strategiska val, samt om hur dessa val påverkar organisationens effektivitet med särskild hänsyn till miljö- och energipåverkan.
  • visa såväl brett kunnande inom detta teknikområde, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdigheter och förmågor

  • visa god förmåga att självständigt, såväl som i grupp, kunna omsätta kunskaper och förmågor i praktisk handling med hänsyn tagen till relevant vetenskapliga, organisatoriska, yrkesmässiga/professionsrelaterade och samhälleliga bedömningar och ställningstaganden
  • visa god förmåga att analysera, formulera och hantera tekniska problem ur ett systemperspektiv, med en helhetssyn på deras livscykel, från idé/behov till specifikation, utveckling, drift och avveckling, samt förmåga att sätta ramar, bestämma nödvändig resursåtgång och leda processer för problemlösning/realisering
  • besitta individuella och professionella färdigheter som språk, ledarskap, projektledning och kommunikation för ett arbete som ingenjör i ledande befattning eller som ledare i teknikintensiva företag, eller för att kunna gå vidare mot en forskarkarriär.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • ha särskilt god förståelse för att ingenjörsmässiga problem ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade och ibland innehålla motstridiga villkor
  • vara medveten om det ansvar och de etiska ställningstaganden som kan uppkomma i samband med olika tekniska, organisatoriska, ekonomiska, ekologiska och samhälleliga verksamheter.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, intra.kth.se/regelverk.