Senast ändrad: 2016-02-02
Godkänd: 2016-04-18

För att vara behörig att söka till masterprogrammet krävs relevant högskoleutbildning omfattande minst 180 hp, högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen inom företrädesvis maskinteknik eller kemiteknik., Annan motsvarande teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på grundnivå kan även vara behörighetsgivande, förutsatt att kurser i teknisk termodynamik, värmeöverföring och teknisk strömningsmekanik ingår. Engelskkunskaper motsvarande Engelska, kurs B. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

Urvalet till programmet görs av programmets vetenskapliga kommitté i samråd med antagningsenheterna vid respektive lärosäte och i enlighet med de direktiv som Europeiska kommissionen anger för Erasmus Mundusprogram.

Meritvärderingen görs i skala 1-75.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, intra.kth.se/regelverk