Senast ändrad: 2016-04-19
Godkänd: 2016-04-19

Utbildningens upplägg

Läsåret
Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning förekomma utanför läsåret.

Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb www.kth.se

Utbildningen bedrivs enligt gällande konsortieavtal. (Spår där KTH inte deltar i undervisningen ligger utanför denna utbildningsplan.) Terminen som läsas på KTH samordnas med kurser inom bl a Hållbar energiteknik. Under den fjärde terminen genomför studenterna examensarbeten som handleds från ett av de ovan nämnda lärosätena.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och spår/profil i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.
Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna, dessa framgår i respektive kursplan

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Villkor för uppflyttning för studier i årskurs 2
Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 enligt utbildningsplanens kurslista, skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti.

Individuell studieplan
Den student som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.
Individuell studieplan kan innebära att studenten ej kan garanteras heltidsstudier. Se KTHs regelverk: www.kth.se

Anmälan till valfria kurser (utöver programmet) görs i samråd med programkoordinator.

Tillgodoräknanden

Normallt ska studenter inte ha möjligheten att tillgodoräkna kurser som ligger utanför programbeskrivningen enligt konsortieavtalet. Kursresultat hos partneruniversitet ska registreras på KTH.
KTHs policy för tillgodoräknande finns i sin helhet i KTHs regelverk, intra.kth.se/regelverk

Utlandsstudier

Utöver den inbyggda mobiliteten inom programmet har studerande möjlighet att genomföra examensarbete i utlandet.
Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 december för nästkommande läsår.

Examensarbete

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng som vanligen genomförs på vårterminen i årskurs 2.
För att få påbörja examensarbetet krävs att huvuddelen av studierna på masterprogrammet är avklarade dvs;

• att 60 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng med fördjupning på avancerad nivå inom masterprogrammet är avklarade.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för masterexamen 120 högskolepoäng, samt betygssättning av examensarbete finns i KTHs regelverk.

Examen

Ansökan om examen
Den studerande måste ansöka om examen. Ansökan ska göras genom personlig inloggning på KTHs webb där "Examensansökan" finns under rubriken Program.
Villkor för masterexamen 120 högskolepoäng Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och med godkänt betyg i samtliga kurser som igår i den studerandes studieplan om 120 högskolepoäng, varav

• minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på generell examen på avancerad nivå
Degree of Master of Science (120 credits) Teknologie masterexamen

Kurser som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan ej medräknas inom ramen för de 120 högskolepoäng som ligger till grund för examen.

Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning www.kth.se