Senast ändrad: 2016-11-07
Godkänd: 2016-11-07

Utbildningens upplägg

Då programmet är ett dubbeldiplomprogram, ska studenten har fullföljd kurser motsvarande minst 60 hp på KTH och minst 60 hp på DTU. Studenter som antas till det nordiska mastersprogrammet miljöteknik på KTH, läser första året (60 hp) på KTH inom spåret miljömanagment och fortsätter sedan på DTU för att slutföra andra året motsvarande 60 hp, inklusive examensarbetet på motsvarande 30 hp. Det är även möjligt att läsa första året (60 hp) på DTU och andra året (60 hp) på KTH, inklusive examensarbetet. Studenter som föredrar det senare upplägget ska ansöka till programmet genom DTU.

Oberoende om studenten påbörjar studierna på KTH eller DTU, så består utbildningen inom spåret miljömanagement av en kombination av teknisk och management kurser, samt kurser som behandlar miljöproblem utifrån ett samhällsperspektiv. Första året på KTH innehåller kurser såsom miljökonsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning som är etablerade verktyg för miljömanagement som finns i hela världen. Vidare ingår en kurs i miljökemi och riskbedömning som behandlar föroreningars uppträdande i miljön och saneringsmetoder, vilket förbereder för kursen vatten och avloppteknik. Spåret innehåller även en sekvens av tre kurser som omfattar miljödata, naturresursförvaltning och miljömätning och monitoring. I kurserna hållbar utveckling i stad och land samt bebyggelsen miljöpåverkan analyseras miljöproblem utifrån ett planeringsperpektiv som lägger grunden för kursen urban infrastruktur och/eller förvaltning av mark- och vattenresurser som tar upp olika strategier för hållbar naturresursmanagement.

I andra året på DTU ingår kurser som behandlar principer och verktyg för miljömanagement i olika kontext samt en kurs om miljöproblem utifrån ett socio-ekonomiskt perspektiv. I tredje terminen ingår även 10 hp valfria kurser. Fjärde terminen ägnas åt examensarbetet.

Studenter som börjar på DTU innehåller första året ett flertal kurser som behandlar verktyg för miljösystemanalys och miljömanagement. Vidare, ingår en kurs i kemisk ekotoxikologi samt två kurser om samspelet mellan samhället och miljön. I första året finns även utrymme för 10 hp valfria kurser. Tredje terminen på KTH består av ett antal villkorligt valfria kurser: miljökonsekvensbeskrivning, miljödata eller teknisk geologi. Terminen innefattar två obligatoriska kurser som är projekt miljöteknik där studenter använder sina samlade kunskaper i ett konkret projekt, samt vattenreningsprocesser och teknik. I sista terminen gör studenterna sitt examensarbete.

En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik på 7,5 hp är obligatorisk för att få ut en mastersexamen vid KTH. Därför ska studenter som inte har slutfört en kurs i det ämnet under sina tidigare studier, se till att läsa en kurs i Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) eller motsvarande inom ramen av sina studier i programmet.

Det akademiska året består av 40 veckor, med början i september, som är uppdelade på två terminer med 20 veckor var. Varje termin består av två perioder som avslutas med en tentamen i anslutning till kursen.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Det första året på KTH består av kurser där studenten tränar specialiserade yrkeskunskaper och färdigheter. I period 2, 3 och 4 kan studenten välja bland ett flertal av villkorligt valfria kurser.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

Medborgare från ett EU/EEA land eller Schweiz betalar inga avgifter för sina studier. Studenter som är medborgare från ett icke-EU/EEA land betalar avgifter i enligt gällande regelverket på det universitet han/hon studerar, dvs han/hon betalar avgift för endast två terminer (60 hp) till KTH för studier inom programmet som leder till en examen från KTH. Mer information om avgifter på de nordiska partneruniversitet finns på hemsidan av respektive universitet.

Studenter som antas till programmet ska närvara i uppropet för att registrera sig till programmet. Vid tidpunkt av registrering ska studenter som har fått ett villkorligt antagningsbesked uppvisa färdig examen på grundnivå motsvarande 180 hp. Studenter som inte kan delta i uppropet ska registrera sig till programmet innan 15 september.

En förutsättning för att få delta i studier vid KTH är att studenten inför varje ny termin gör en kursanmälan och terminsregistrering. Inför termin 1 termins registreras studenterna automatiskt i samband med inskrivningen vid terminsstart. Inför termin 2-4 görs terminsregistreringen av studenterna själva i Personliga menyn på webben. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Inför uppflyttning till termin 3 ska studenten ha slutfört kurser på 45 hp eller mer. För antagning till examensarbetet ska studenten ha slutfört kurser på minst 60hp varav 30 hp med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet.

Kursanmälan görs av alla programstudenter på www.antagning.se

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utlandsstudier

Utöver kurser motsvarande 60 hp från KTH, förutsätter det nordiska mastersprogrammet miljöteknik 60 hp av studier på ett av partneruniversiteten. För studenter i spåret miljömanagement innebär det att studenten måste slutföra kurser motsvarande 60 hp vid DTU. Programmet erbjuder inga möjligheter för studier vid ett tredje universitet.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 hp och ge studenten en möjlighet att fördjupa sig in en frågeställning med handledning av erfarna forskare eller praktiker.

Studenten i miljömanagement som påbörjar studierna på KTH gör sitt examensarbete på DTU som utser en huvudhandledare, medan KTH utser en biträdande handledare. Studenten som börjar första året på DTU gör sitt examensarbete på KTH som utser en huvudhandledare, medan DTU utser en biträdande handledare

Information gällande betygsskala på examensarbete hänvisas till kursplanen.

Examen

För att erhålla masterexamen från KTH krävs godkänt betyg i kurser omfattande 120 högskolepoäng, varav följande ska ingå:

  • Minst 60 hp på från KTH samt minst 60 hp på från DTU
  • Minst 105 hp på avancerad nivå inklusive programmets obligatoriska och villkorligt valfria kurser samt 30 hp examensarbete. Därutöver kan högst 15 hp inom valfritt teknikområde på grundnivå eller avancerad nivå ingå.

Studenten som uppfyller examenskraven erhåller en dubbelexamen från de två lärosäten där studenten har slutfört 60 hp inom ramen av programmet. Benämning på masterexamen är:

KTH: Teknologie masterexamen (120 hp), på engelska Degree of Master of Science (120 credits)

DTU: Master of Science in Engineering