Senast ändrad: 2009-03-24
Godkänd: 2009-03-24

För att vara behörig till programmet krävs högskoleutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng, högskoleingenjörsexamen, teknisk kandidatexamen, eller annan motsvarande teknisk, eller naturvetenskaplig examen på grundnivå. Engelskkunskaper motsvarande Engelska, kurs B. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

Den meritvärdering som ligger till grund för urvalet baseras på den sökandes betygsmedelvärde från tidigare utbildning (kurser som ingår/är tänkta att ingå i behörighetsgivande examen). De sökande delas in i tre grupper baserat på detta betygsmedelvärde. Sökanden antas därefter gruppvis med början i den högst rankade gruppen.

Inom den lägst rankade grupp som sökanden antas ifrån vid ett visst urval, sker vid behov lottning.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk.